Yrkande för att motverka diskriminering och kränkande behandling med grund i politisk åsikt | Sverigedemokraterna i Klippan

Yrkande för att motverka diskriminering och kränkande behandling med grund i politisk åsikt

Under kvällens sammanträde med Kommunstyrelsen hanterades ett antal intressanta och viktiga ärenden. Vi ställde en del frågor och det fördes en hel del diskussioner, men vi landade i att bifalla de förslag till beslut som fanns utom i ett enda ärende. Det ärendet handlade om att anta en plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling, och vi ville värna åsikts – och yttrandefriheten genom att yrka på tillägg av ytterligare diskrimineringsgrunder; politisk åsikt och politisk aktivitet, i planen. Ni kan läsa hela yrkandena som pdf genom att klicka på följande länk: Tilläggsyrkanden – Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Eller så kan ni läsa yrkandena i löpande text nedan.

Våra yrkanden avslogs, och vi reserverade oss mot det.

 

 

Tilläggsyrkanden

Kommunstyrelsen 2016-10-05

Ärende 9. Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

 

Under rubriken ”Grundförutsättning”, andra stycket, står följande:

 

”Vi ska, på kort och lång sikt, prioritera arbete med att motverka diskriminering, oavsett funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, kön eller ålder.”

 

Under rubriken ”Lagrum” hänvisas sedan till de diskrimineringsgrunder som angetts i citatet ovan.

 

Vi menar att Klippan bör gå längre än diskrimineringslagstiftningen och lägga till ytterligare två diskrimineringsgrunder i planen: Politisk åsikt och politisk aktivitet.

 

Anledningen är att det finns gott om exempel på diskriminering och kränkning av människor med just politisk åsikt och politisk aktivitet som grund. Våra grundlagar ger oss åsiktsfrihet – och yttrandefrihet, och när dessa friheter inskränks genom olika former av diskriminering och kränkningar handlar det i förlängningen om att hela det demokratiska samhället hotas.

 

Med anledning av detta yrkar vi på:

att ovan citerad mening från andra stycket under rubriken ”Grundförutsättning” formuleras enligt följande:

Vi ska, på kort och lång sikt, prioritera arbete med att motverka diskriminering, oavsett funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, politisk åsikt och politisk aktivitet, kön eller ålder.

 

att det sist i texten under rubriken ”Lagrum”, direkt efter de 5 punkterna som klargör vad som i lagens mening är diskriminering, görs följande tillägg:

I Klippans kommun har vi lagt extra vikt vid att värna åsikts – och yttrandefriheten, och därför valt att gå längre än vad diskrimineringslagstiftningen kräver i vår strävan att motverka diskriminering och kränkande behandling. Detta har vi gjort genom att lägga till politiskt åsikt och politisk aktivitet till det som vi betraktar som diskrimineringsgrunder.

 

För Sverigedemokraterna Klippan

Therese Borg

Christian Hendlertz

Åsa Edvardsson

Ulrika Sommén