Vår politik | Sverigedemokraterna i Klippan

Vår politik

Vår politik utgår från Sverigedemokraternas centralt framtagna principprogram, inriktningsprogram och riktlinjer, dock alltid med anpassningar till rådande förhållanden i Klippans kommun.

Det budgetförslag som vi lämnat in för år 2017 beskriver våra politiska ståndpunkter mer konkret och finns att läsa här, tillsammans med tidigare budgetförslag. Våra motioner hittar du här, och interpellationer här. De reservationer som vi lämnat in, samt ändrings – och tilläggsyrkanden, finns att läsa här.

Har du frågor om vår politik så kontakta oss gärna! Kontaktuppgifter hittar du här.

 

De frågor som vi prioriterar främst är följande:

Satsa på våra barn och ungdomar.
Vi menar att det behövs en mer individanpassad barnomsorg och skola som garanterar en bra start i livet för alla barn och ungdomar, oavsett vilka deras individuella förutsättningar och behov är.

För att möjliggöra det menar vi i Sverigedemokraterna Klippan att det krävs en omställning till ett annat sätt att arbeta och tänka i kommunen när det gäller frågor som rör våra barn och ungdomar.

Akuta lösningar på dagsaktuella problem behöver ersättas av riktiga satsningar på barnomsorgen och skolan. Vi menar att framtida beslut i högre utsträckning än idag måste baseras på helhetstänkande och ordentliga konsekvensanalyser, samt präglas av ett långsiktigt tankesätt.

På så sätt kan Klippan få en barnomsorg och skola som håller mycket hög kvalitet och som erbjuder alla barn och ungdomar en bra start i livet!

Vi vill bland annat:
• Satsa på tidigare och förbättrade insatser för att ge alla barn och ungdomar möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas utifrån sin fulla potential. Fler specialpedagoger behövs.

• Förbättra vuxennärvaron inom både barnomsorg och skola i syfte att förbättra den psykosociala miljön. Det finns bland annat behov av fler assistenter och kuratorer.

• Verka för ett större utbud av olika profileringar, pedagogiska inriktningar och miljöer inom barnomsorg och skola så att det finns lämpliga alternativ för alla barn och ungdomar.

• Öka möjligheterna för barn och föräldrar att få tillräckligt med tid tillsammans, framförallt under den tid då barnen är små.

• Underlätta för familjer att få ihop livspusslet och öka deras tillgång till rådgivning och stöd i svåra livssituationer.

• Förbättra utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i syfte att förebygga utanförskap, kriminalitet och missbruk.

 

Värna en levande landsbygd.
Klippan består till stor del av vacker landsbygd som bör värdesättas mer än idag. Vi ser att det finns en stark tillväxtpotential för kommunen som helhet om rätt satsningar görs på att underlätta livspusslet även för de som vill leva och verka utanför tätorten.

Det är inte alls länge sedan det beslutades om en nedläggning av Färingtofta skola. Detta beslut var något som vi i Sverigedemokraterna Klippan starkt motsatte oss!

Vi menar att Klippan skulle behöva ha flera landsbygdsskolor i kommunal regi. Nedläggningen av Färingtofta skola innebär dock det motsatta, nämligen att inte en enda kommunal landsbygdsskola finns kvar i kommunen, trots att den till så stor del består av just landsbygd.

Vi vill bland annat:
• Förbättra den kommunala servicen på landsbygden så att den blir attraktiv för boende och därmed även för inflyttning. Av stor vikt är bland annat att det finns möjlighet till skolgång och barnomsorg på landsbygden.

• Undanröja onödiga hinder för etablering av företag på landsbygden.

• Verka för en ökad naturturism.

• Prioritera närproducerat vid upphandling av livsmedel till kommunal verksamhet.

 

Visa omtanke om de äldre.
Det borde vara självklart att äldre personer ges en i alla avseenden trygg, meningsfull och värdig ålderdom som tack för livslånga insatser.

Därför menar vi i Sverigedemokraterna Klippan att det finns behov av ett antal insatser för att förbättra för kommunens äldre.

Vi har tidigare lagt några förslag som syftat till förbättringar, bland annat förslaget att kommunen ska erbjuda kostnadsfria trygghetslarm till alla pensionärer som är i behov av det. Detta förslag fick inte genomslag, men vi kommer att fortsätta verka för att förslaget ska bli verklighet och även föreslå andra förbättringar.

Vi vill bland annat:
• Verka för etablering av ett attraktivt trygghetsboende i kommunen.

• Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm till alla pensionärer som är i behov av ett sådant.

• Motverka att äldre blir isolerade genom att se till att hemtjänsten har viss tid avsatt för social samvaro, så att tiden hemma hos brukarna inte enbart går åt till praktiska göromål.

• Förbättra de äldres trygghet genom att alltid begära utdrag ur polisens belastningsregister från de personer som anställs inom äldreomsorgen.

 

Fortsatt nej till mottagande av asylsökande.
Klippans kommun har ingått ett avtal med Länsstyrelsen om att årligen ta emot 10 asylsökande. Med avtalet följer rätt för Migrationsverket att placera ytterligare 10 asylsökande i kommunen årligen.

Vi i Sverigedemokraterna Klippan har motsatt oss upprättandet av detta avtal.

Det svenska samhället är redan är alltför hårt drabbat av bristande resurser, segregation, motsättningar och arbetslöshet som en följd av många års ansvarslös invandrings – och integrationspolitik. Att ta emot än fler asylsökande är att ytterligare spä på de svåra samhällsproblem som redan idag drabbar alltför många individer i Sverige, såväl svenskfödda som invandrade.

Vidare är det vår åsikt att det är viktigt att på ett tydligt sätt markera för regeringen att vi inte accepterar den extrema invandringspolitik som påtvingas landets kommuner, alldeles oavsett kommunernas förutsättningar att kunna ta emot asylsökande.

Vi vill bland annat:
• Verka för att inga nya avtal upprättas med Migrationsverket eller Länsstyrelsen angående mottagande av ensamkommande barn eller andra asylsökande.

 

Stärk demokratin.
Vi lever i en tid då många tyvärr har tappat tron på demokratin och politiken som medel för att skapa det goda samhället.

Det är ett problem som vi menar är högt prioriterat att försöka komma till rätta med!

Därför har vi i Sverigedemokraterna Klippan lagt ett antal förslag i syfte att stärka demokratin, dock utan att ha fått glädjen att se något av förslagen vinna gehör.

Bland annat har vi kommit med förslag i syfte att underlätta politiskt engagemang genom att erbjuda kommunal barnomsorg till behövande föräldrar som vill vara politiskt aktiva, men som hindras av brist på barntillsyn under sammanträdestid. Ett annat exempel på förslag vi lagt är att göra det lättare att få insyn i politiken genom att göra handlingar tillgängliga på kommunens hemsida.

Vi vill bland annat:
• Ge medborgarna större insyn i de politiska processerna och i de underlag som ligger till grund för politiska beslut.

• Ge medborgarna ökade möjligheter till påverkan av de politiska besluten.

• Göra det lättare för politiskt intresserade medborgare att själva vara politiskt aktiva.

• Verka för att få fler ungdomar att bli politiskt engagerade.