SD vill inte att HBTQ-personer pekas ut som annorlunda | Sverigedemokraterna i Klippan

SD vill inte att HBTQ-personer pekas ut som annorlunda

Under onsdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt fjärde avslagsyrkande. Våra första tre avslagsyrkanden i ärendet finner ni härhär och här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslagsyrkande 4.

Angående Kompetensutveckling yrkade vi på att inga migrationsmedel skulle beviljas för HBTQ – certifiering inom ungdomsverksamheten.

 

Vår motivering till avslagsyrkandet:

Det finns flera skäl till att vi motsätter oss HBTQ – certifiering. Främst handlar det om att en dylik certifiering sänder ut en väldigt obehaglig signal som särskiljer HBTQ – personer från övriga befolkningen och framställer dem som markant annorlunda. Detta genom att certifieringen indikerar att det är nödvändigt att anordna utbildning i hur dessa personer ska bemötas, medan det i normalfallet går alldeles utmärkt att bemöta människor på ett bra sätt utan att det krävs någon riktad utbildningsinsats. Vad vill man ha sagt? Att HBTQ – personer är så annorlunda och ”konstiga” att vi inte kan bemöta dem som de helt vanliga människor de är?

 

Det är många inom vårt parti som hör till gruppen HBTQ – personer och som ser detta med HBTQ – certifiering som en ren kränkning. Varför ska de pekas ut som, och behöva bemötas, annorlunda än andra människor?

 

Ytterligare ett skäl till att vi motsätter oss HBTQ – certifiering är att vi ser det som självklart och som ett personligt ansvar att man i sin yrkesutövning som kommunanställd visar respekt för andra, är öppen för att alla inte är eller lever lika, och reflekterar kring egna värderingar och fördomar. Har man av någon anledning problem med sådana självklarheter kan man lätt åtgärda problemen på eget initiativ genom att läsa en bok eller två om värderingar, normer, fördomar och bemötande, reflektera lite över det man läst, och diskutera det med andra.

 

Sist men inte minst har vi en diskrimineringslag i Sverige, och den har som ändamål både att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Som anställd inom kommunen har man givetvis ett personligt ansvar att i sin yrkesutövning förhålla sig till diskrimineringslagen, och om man inte klarar av att ta det ansvaret är man enligt oss inte lämpad att arbeta inom kommunen. I så fall borde man söka sig till ett annat yrke i vilket man inte behöver jobba med människor.

 

Om behovet av utbildning angående normer, värderingar, fördomar och bemötande anses vara stort bland de anställda inom ungdomsverksamheten så är det kort och gott väldigt problematiskt, och väcker frågor kring om man lyckats särskilt bra i rekryteringen.

 

Vi kan sträcka oss till att, om behovet anses finnas, viss kompetensutveckling inom området erbjuds av kommunen för migrationsmedel. Men i så fall i form av något helt annat än en HBTQ – certifiering. Kanske skulle kommunen kunna köpa in några tänkvärda böcker och anordna seminarier om dessa, eller bjuda in någon inom området duktig föreläsare. Dylika insatser pekar inte ut HBTQ – personer som annorlunda och ”konstiga”.

 

Reservation:

Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

 

 

För SD Klippan

Therese Borg

Christian Hendlertz

Åsa Edvardsson