SD säger nej till kostnad för att lära nyanlända hur man uppför sig på baden | Sverigedemokraterna i Klippan

SD säger nej till kostnad för att lära nyanlända hur man uppför sig på baden

Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt första avslagsyrkande, och sen följer tre separata inlägg som vart och ett beskriver våra övriga avslagsyrkanden inom ärendet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslagsyrkande 1.

Angående Integrationssommar yrkade vi på att inga migrationsmedel (75 000 kr) skulle beviljas för aktivitetsvärd på baden.

 

Vår motivering till avslagsyrkandet:

Hur man uppför sig på ett bad bör man som nyanländ med språkliga barriärer kunna få information om på andra sätt än genom en aktivitetsvärd på baden, t ex inom mottagningsenheten, skolan eller SFI. Dessutom finns ett personligt ansvar att i en ny situation försöka göra rätt, förslagsvis genom att först iaktta hur andra gör och sedan göra likadant själv. Så gör de flesta av oss när vi hamnar i situationer där vi är osäkra på hur vi förväntas uppföra oss, och givetvis har även nyanlända den förmågan. Det ska inte behöva kosta kommunen 75 000 kr att få nyanlända att uppföra sig korrekt på baden.

 

Reservation:

Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

 

 

 

För SD Klippan

Therese Borg

Christian Hendlertz

Åsa Edvardsson