SD motsätter sig översättningar som motverkar gemenskap i samhället | Sverigedemokraterna i Klippan

SD motsätter sig översättningar som motverkar gemenskap i samhället

Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt tredje avslagsyrkande, och sen följer ett separat inlägg som  beskriver vårt sista avslagsyrkande inom ärendet. Våra första två avslagsyrkanden i ärendet finner ni här och r.

Avslagsyrkande 3.

Angående Föreningsutveckling yrkade vi på att inga migrationsmedel skulle beviljas för synliggörande av föreningsverksamhet genom information på andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår motivering till avslagsyrkandet:

Det är självklart väldigt positivt om kommunen bidrar i arbetet med att på olika sätt synliggöra föreningarnas verksamhet, i syfte att attrahera människor som av varierande skäl idag står utanför föreningslivet. Föreningsmässor nämns som ett exempel och det är vi positiva till. Vi ser också att det finns många fler möjligheter att synliggöra föreningarnas verksamhet, t ex genom att lämna ut skriftlig information på platser där människor lätt nås av informationen. Förslagsvis på skolor, vårdcentraler, bibliotek och i kommunhusets kundtjänst, för att nämna några exempel.

 

Dock motsätter vi oss att kommunen finansierar översättning av information om föreningsverksamhet till andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget.

 

I Sverige är kunskap i det svenska språket oerhört viktigt i de flesta sammanhang. Svenska språket är nyckeln till att kunna ta del av information, kunna kommunicera med andra människor och skapa relationer, kunna argumentera för sin sak, och kunna komma in på arbetsmarknaden. Att ha god kunskap i svenska språket är vägen ut ur utanförskap och vägen in i gemenskap.

 

Vi måste därför underlätta för alla som flyttat till Sverige från andra länder att lära sig det svenska språket. Det gör vi inte genom att översätta allt mer i allt fler sammanhang till andra språk än det svenska. Tvärtom är det kontraproduktivt med alla dessa översättningar. Dels för att de minskar kontakten med det svenska språket i vardagen och därmed försvårar inlärningen av svenska språket, dels för att de gör det mindre nödvändigt att lära sig svenska och därmed minskar motivationen att lära sig svenska språket. Vilket i förlängningen leder till eller befäster utanförskap.

 

Reservation:

Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

 

 

För SD Klippan

Therese Borg

Christian Hendlertz

Åsa Edvardsson