SD motsätter sig kvotering och oroas över måluppfyllelse | Sverigedemokraterna i Klippan

SD motsätter sig kvotering och oroas över måluppfyllelse

Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen handlade ett ärende om att godkänna årsredovisningen för 2016. Vi godkände årsredovisningen, men påtalade följande i en protokollsanteckning:

 

 

Det första är att vi ser med oro på att måluppfyllelsen inte är tillräckligt god gällande barn och unga inom barn – och utbildningsnämndens verksamheter. Resultaten i grundskolan behöver verkligen höjas, inte minst när det gäller något så oerhört viktigt och grundläggande som läskunnighet och taluppfattning efter åk 2, och det måste ske en förbättring gällande stöd i lärandet.

 

 

Det andra är att måluppfyllelsen för Socialnämnden lämnar mycket övrigt att önska. Inte bara när det gäller ekonomin, utan även angående att lyckas med insatser som ska hjälpa kommunens invånare till ett bättre liv.

 

 

Det tredje är att vi vänder oss emot att kommunen ska fortsätta verka för en personalsammansättning som speglar befolkningssammansättningen med avseende på utländsk härkomst och könsfördelning. Visst är det bra att jobba för ökad jämlikhet och mångfald, men tjänster ska tillsättas enbart utifrån kompetens, inte utifrån något annat.

 

Försöker man få till en viss statistisk fördelning i personalsammansättningen så leder det nästan med automatik till positiv särbehandling (kvotering) på andra gruppers bekostnad, och det motsätter vi oss.

 

Som vi också påpekat vid tidigare tillfällen består samhället av många fler grupperingar än kvinnor och män, inrikes och utrikes födda. Detta återspeglas dock inte i hur kommunen mäter måluppfyllelse avseende jämlikhet och mångfald.

 

 

För Sverigedemokraterna Klippan

 Therese Borg

Christian Hendlertz

Åsa Edvardsson