SD motsätter sig att kommunen ska ge stöd för verksamhet som inte är jämlik och inkluderande | Sverigedemokraterna i Klippan

SD motsätter sig att kommunen ska ge stöd för verksamhet som inte är jämlik och inkluderande

Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt andra avslagsyrkande, och sen följer två separata inlägg som vart och ett beskriver våra övriga avslagsyrkanden inom ärendet. Vårt första avslagsyrkande i ärendet finner ni här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avslagsyrkande 2.

Angående Föreningsutveckling yrkade vi på att inga migrationsmedel skulle beviljas för ”att ge föreningslivet ett stöd i att arbeta med att ta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde, inkluderande förhållningssätt och som ligger i linje med det som kommunens bidragsregler kräver.”

 

Vår motivering till avslagsyrkandet:

I de fall föreningar har en värdegrund och/eller bedriver en verksamhet som inte harmoniserar med allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt och därmed inte uppfyller det som kommunens bidragsregler kräver, ska givetvis inga bidrag betalas ut till dem. Inte heller ska de få annat stöd som finansieras med offentliga medel.

 

Uppfylls inte kraven för att få bidrag är det föreningarnas eget ansvar att jobba med att åtgärda det som brister. Kommunen ska inte ha ett föreningsfostrande ansvar, och ska givetvis inte betala för att kunna betala ut bidrag till fler föreningar vilket faktiskt är innebörden av detta förslag.

 

Det självklara borde vara stopp för bidrag och stöd till föreningar som inte uppfyller kraven, tills dess att de tagit eget ansvar och genom eget arbete har åtgärdat det som brister.

 

Reservation:

Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

 

 

För SD Klippan

Therese Borg

Christian Hendlertz

Åsa Edvardsson