SD Klippan satsar på skola, omsorg och kulturlots | Sverigedemokraterna i Klippan

SD Klippan satsar på skola, omsorg och kulturlots

Vi har lämnat in vårt budgetförslag för Klippans kommun år 2018.

Som alltid är det mycket som vi önskar att vi kan uppnå i Klippan, men som förutsättningarna inte tillåter  just nu. Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt i kommunen vilket bland annat märkts tydligt genom nedskärningar inom omsorgen och till viss del även inom skolan.

Vi anser att när pengarna inte räcker till måste vi fokusera på kärnverksamheten: skola, omsorg, trygghet och medborgarnas möjlighet till delaktighet. Visst utrymme måste också lämnas åt satsningar som gör det lättare för människor att leva och verka i vår kommun, och då inte bara i den centrala tätorten utan också på landsbygden. Övrigt som står på vår önskelista får vänta tills ekonomin tillåter.

I vårt budgetförslag för år 2018 ger vi Socialnämnden  5,0 miljoner kronor för satsningar inom omsorgen av äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vi vill för pengarna främst se satsningar på följande:

– Trygghet, omsorg och en meningsfull vardag.

– Mat av god kvalitet.

– Goda förutsättningar för personal och anhörigvårdare.

– Tillgång till lämpliga boendeformer.

 

I vårt budgetförslag för år 2018 ger vi också Barn – och utbildningsnämnden 6,198 miljoner kronor för satsningar inom barnomsorg, förskola samt grundskola. Vi vill för pengarna främst se satsningar på följande:

– Tidiga insatser, fullgott stöd samt individualiserad omsorg och undervisning.

– Arbetsro  för kunskapsutveckling.

– Låta lärarna vara lärare.

– Hälsosamma och trivsamma lokaler samt närhet och småskalighet.

– Förbättrad tillgång till barnomsorg.

 

För att kunna omfördela extra pengar till ovan nämnda har vi ålagt samtliga nämnder samt Kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav på 1 %. Med väl organiserade verksamheter, med rätt kompetens på rätt plats i verksamheterna, och med långsiktiga planer samt god uppföljning, kan många kronor sparas. Det är detta vi menar med effektivisering. Inte personalnedskärningar som leder till kvalitetsförsämringar i verksamheterna och inte heller att personalen ska stressa för att hinna med.

Genom våra förslag i budget för 2018 finns det också pengar att spara i Kommunstyrelsen och Kultur – och fritidsnämnden och vi har därför ålagt båda dessa med besparingskrav för att kunna omfördela ytterligare medel till ovan nämnda.

 

Utöver våra satsningar inom Socialnämnden och Barn – och utbildningsnämnden föreslår vi dessutom något som från början varit ett förslag från vår riksdagsgrupp och som för kommunen är något helt nytt: en kulturlots.

Kulturlotsen ska ha till uppgift att samla in, marknadsföra och samordna hur man inom förskola och skola, äldreomsorg, bibliotek, civilsamhälle och så vidare (här sätter bara kreativiteten gränser), kan använda kulturarvet i dess olika former för kunskapsförmedling, konstnärligt utövande, för att trygga och stärka relationen till vår historia samt ge grund för gemenskap mellan invandrare och majoritetssamhället, mellan lärare och elev, och mellan äldre och yngre. Kulturlotsen kan också ha en väldigt viktig roll för att tillgängliggöra kulturarvet både centralt och på landsbygden för Klippans besöksnäring.

Vi vill inledningsvis implementera en kulturlots i projektform i två års tid med Kultur – och fritidsnämnden som ansvariga för projektet. Som finansiering tänker vi oss ett anslag om till att börja med 2 miljoner kronor som tas från migrationspengarna. När projekttiden närmar sig sitt slut vill vi se en utvärdering som underlag för beslut angående om kulturlots ska permanentas och därefter finansieras i driftbudget, eller om en avveckling är aktuell.

 

För att läsa vårt budgetförslag i sin helhet, med alla de förslag och ställningstaganden som inte återges ovan, kan ni klicka på länken nedan.

SD Klippan Budgetförslag 2018