Reservationer på löpande band efter sommaruppehållet | Sverigedemokraterna i Klippan

Reservationer på löpande band efter sommaruppehållet

I onsdags kväll var det dags för det första sammanträdet med Kommunstyrelsen efter sommaruppehållet. På plats från SD Klippan var i vanlig ordning jag själv och vår gruppledare Christian Hendlertz.

Det blev ett sammanträde som slutade med att reservationer lämnades in angående hela fyra olika ärenden. Dels budget för Klippan 2015, dels två motioner som vi i SD Klippan lämnat in, och så ett ärende som handlade om att avgiftsbelägga tillgången till allmänna handlingar.

Vårt budgetförslag avslogs av de övriga partierna och majoritetens budgetförslag bifölls, vilket vi förstås reserverade oss emot. (Läs reservationen här: Reservation angående budget 2015. KS 2014-08-13)

Två av våra motioner (den ena om att skapa ett konst – och kulturgalleri på internet, och den andra om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck) ansågs vara besvarade trots att svaren vi fick delvis var bristfälliga och trots att motionernas intentioner inte alls kan anses vara uppfyllda. Våra egna bifallsyrkanden till motionerna fick alltså inte gehör, och vi reserverade oss även mot detta. Läs reservationerna nedan:

Reservation angående motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld. KS 2014-08-13

Reservation angående motion om att skapa ett konst – och kulturgalleri på internet. KS 2014-08-13

Sist men inte minst kom det upp ett minst sagt (o)lustigt ärende som handlade om att fastslå avgifter för att få tillgång till allmänna handlingar. Det som stod i handlingarna var en sak (vi motsatte oss det som stod i handlingarna och hade en reservation med oss redan på förhand då vi anade utgången av det hela), och vad som ska tillämpas i praktiken visade sig under mötets gång vara en annan (vilket fick oss att motsätta oss det hela än mer).

För att göra en lång historia kort så var kontentan av det vi fick oss till dels muntligt, att avgifter infördes för att hindra missbruk av rätten till att få ut allmänna handlingar. Eftersom avgifterna sätts som de gör (avgift redan från 10:e sidan en medborgare vill få ut) skulle de i praktiken dock slå hårt även mot de som inte alls har som syfte att missbruka rätten till allmänna handlingar. Detta fanns det en medvetenhet om i församlingen, och lösningen enligt de som backade upp beslutet var att bortse från avgifterna i de fall då det inte handlar om missbruk av rätten till handlingar.

Kommunstyrelsen fattade alltså beslut om att införa avgifter som enbart i undantagsfall ska tillämpas i praktiken! Oftast ska de bortses ifrån och handlingarna ska istället tillhandahållas kostnadsfritt. Visserligen trevligt för den medborgare som vid ett enstaka tillfälle vill få ut 15 sidor och slipper betala för det, men ett principiellt farligt beslut!

Dels är det obehagligt att avgifterna ska kunna tas ut godtyckligt, att det ska kunna variera från person till person och förening till förening om det ska kosta eller inte. Jag ogillar starkt tanken på att alla inte ska behandlas lika när det gäller en sådan demokratiskt grundläggande sak som att få ut allmänna handlingar. Att det ska kunna kosta för vissa men inte för andra, även om de begär ut exakt lika många sidor, är inte förenligt med ett samhälle där vi alla har samma rättigheter och skyldigheter!

Dessutom öppnar detta beslut upp för att vi ska börja agera likadant i andra fall. Kommunen har fastställda avgifter för ganska många tjänster, och om vi nu ska bortse från beslutade avgifter när det gäller allmänna handlingar, vilka fler avgifter ska då kunna bortses ifrån när det uppfattas som lägligt? Vilka medborgare ska betala för vad, och vilka ska få vad utan kostnad?

I rimlighetens namn. Om det nu är så att man vill undvika att behöva anställa extra personal om någon mot förmodan får för sig att begära ut tusentals sidor med allmänna handlingar, utan att för den skull försvåra för den som vid något enstaka tillfälle vill få tillgång till handlingar, borde det ha kunnat göras ganska enkelt. Låt säga 100 sidor per person om året kostnadsfritt. Därefter en mindre avgift för varje sida som begärs ut. Då undviks godtycklighet i form av att vissa får betala medan andra slipper, och framförallt så följer vi upp de beslut som fattats! Och den som begär ut handlingar enbart för att ställa till med besvär får också betala för det.

Vad är det för mening med att fatta politiska beslut om de bara ska finnas på pappret men inte följas i praktiken? Ska vi göra likadant när vi beslutar att stänga en skola, renovera ett äldreboende, införa en policy, eller ingå samverkan med andra kommuner om något? Kanske till och med när det gäller budget? Anta majoritetens budget men jobba utifrån vår egen, Sverigedemokraternas? Visserligen skulle jag bli glad för det senare, att kommunens arbete sköttes utifrån vår budget. Men inte om det innebär att demokratiskt fattade beslut åsidosätts!

Att fatta beslut och att i vissa fall sen bortse från dessa beslut är riskabelt. För om det ens öppnas upp för ett sådant sätt att jobba på, kan det lätt skapas en sådan kultur i förvaltningen och till slut göra att politiska beslut helt och hållet tappar sin funktion eftersom de bara i vissa fall verkställs. Vilket i förlängningen leder till att demokrati bara blir ett tomt ord. Detta eftersom det inte längre är de politiskt valda representanterna som beslutar. Det gör istället den som för dagen tjänstgör i förvaltningen, och som ska ta ställning till om det politiskt fattade beslutet ska följas eller inte.

För att avsluta. Efter en avslagen budget, två icke bifallna motioner och så detta vansinniga beslut angående avgifter var det inte med glädje som jag lämnade kommunhuset i onsdags kväll.

Men skam den som ger sig! Det är bara att fortsätta lämna in motioner och budgetförslag, och att fortsätta diskutera och protestera. Trägen vinner sägs det ju!

// Therese Borg