Reservationer angående projekt på Färingtofta skola och handlingsplan för miljömål. | Sverigedemokraterna i Klippan

Reservationer angående projekt på Färingtofta skola och handlingsplan för miljömål.

I måndags var det återigen sammanträde med Barn – och utbildningsnämnden, och som oftast fanns det en hel del att diskutera. Två ärenden var för SD Klippan extra angelägna att debattera under detta sammanträde, ett ärende om ett föreslaget projekt på Färingtofta skola och ett om handlingsplan för miljömål. I båda ärenden yrkade SD Klippan genom Therese Borg på återremiss, men dessa yrkanden vann inte gehör så reservationer har lämnats in. Läs denna nedan i löpande text, eller som pdf genom att klicka på länkarna allra sist i detta inlägg.

 

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2013-04-29

Ärende 7. Projekt Färingtoftas framtid.

Sverigedemokraterna i Klippan anser att det är viktigt att kunna erbjuda minst en eller gärna flera landsbygdsskolor till kommunens medborgare. Dels för att vi vill värna om en levande landsbygd genom att göra landsbygden mer attraktiv för barnfamiljer som vill bo utanför tätorten och låta sina barn gå i en skola nära hemmet. Men främst för att vi ser det som viktigt för kommunens barn att det finns viss variation när det gäller de kommunala skolornas profilering, storlek och geografiska spridning. Alla barn är inte likadana utan har olika behov, och det är viktigt att den kommunala skolan så långt det är möjligt kan möta dessa behov.

Färingtofta skola är en landsbygdsskola med ett litet antal elever i förskoleklass samt i år 1-3. För en del elever är detta optimalt. Alla trivs inte i centralt belägna skolor med ett stort antal elever utan kan behöva den lugnare miljö som en liten landsbygdsskola kan erbjuda.

Problemet med Färingtofta skola är, tyvärr, att antalet elever börjar bli för litet för att det på sikt ska kunna gå att bedriva en kvalitativt god undervisning till försvarbar kostnad.

För att vända denna negativa trend och locka fler elever till skolan behövs enligt oss en satsning. Skolan behöver profilera sig, gå i spetsen för något som idag inte erbjuds i Klippans kommun. På så sätt kan en negativ trend vändas till en positiv sådan, och skolan kan gå en ljus framtid till mötes.

Projektet Färingtoftas framtid har av rektorerna i Ljungbyheds rektorsområde föreslagits för Barn – och utbildningsnämnden. Projektet så som det presenterats är alltför dåligt konkretiserat för att i dagsläget kunna få fullt stöd från oss i Sverigedemokraterna.

Dock ser vi att det finns en del mycket goda tankar i det föreslagna projektet, tankar som vi anser borde vidareutvecklas och konkretiseras innan nämnden fattar beslut angående projektets vara eller icke vara.

Exempelvis innehåller projektförslaget tankar om att inrätta matematikverkstad, att uppdatera biblioteket och integrera detta med folkbibliotek, att samverka med forskare från högskolor/universitet, att ha paus – och rörelserum för eleverna, att bedriva lägerskola, och att se till att de barn som vill gå i Färingtofta skola hämtas och lämnas med buss vare sig de bor i Klippans kommun eller inte.

Det handlar alltså om viktiga satsningar på att kunna möta elevernas vitt skilda behov och att tidigt motverka att eleverna kommer efter när det gäller grundläggande kunskaper i matematik, läsning och skrivning. Att detta dessutom kopplas till lägerskola och erbjuder närhet till landsbygd och natur gör det hela än mer positivt.

För att ge Färingtofta skola en chans att vidareutvecklas enligt de goda tankar som framförts i förslaget, och för att på så sätt ge både skolan och landsbygden chansen till en ljus framtid, yrkade vi sverigedemokrater på att projektförslaget skulle remitteras åter till rektorerna för att konkretiseras och för att i högre utsträckning lyfta in naturen och landsbygden som en integrerad del i skolans verksamhet.

Tyvärr vann vårt yrkande inte gehör. Istället beslutade Barn – och utbildningsnämnden att inte gå vidare med projektet, och vi reserverar oss därmed mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Klippan

             Therese Borg

 

Reservation

Barn – och utbildningsnämnden 2013-04-29

Ärende 8. Handlingsplan för barn – och utbildningsförvaltningens miljömål 2013.

Sverigedemokraterna i Klippan anser att det är viktigt att kommunen hela tiden bedriver verksamhet med hänsyn tagen till vad som är det bästa för miljön. Det är därför positivt att varje enskild förvaltning ska bedriva sin verksamhet utifrån en handlingsplan för att uppnå de lokala miljömålen.

För att handlingsplanerna ska ha någon positiv effekt är det dock viktigt att de inte bara blir till dammsamlande dokument som ingen någonsin läser eller försöker efterleva. Tvärtom måste handlingsplanerna integreras på ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten, och det ställer krav på att planernas innehåll är tillräckligt konkret och får önskad positiv effekt med avseende på miljön.

Den handlingsplan som Barn – och utbildningsnämnden har godkänt för resterande del av året innehåller enligt oss i Sverigedemokraterna en del olyckliga formuleringar samtidigt som vissa förslag på åtgärder har föga koppling till det område som de är avsedda att förbättra. Det finns även åtgärder som borde finnas med i handlingsplanen men som inte alls nämns.

Ur handlingsplanen: 

  • Under området Natur och kultur anges för förskolan åtgärden: ”Utveckla utomhuspedagogiken på den egna ”gården”.”
  • Under området Natur och kultur anges för grundskolan åtgärden: ”Uppmärksamma Läroplansmål utifrån ett hållbart samhälle genom tema alternativt uppmärksamhetsvecka, t ex konsumtionsmönster, resvanor, miljöpåverkan och/eller svinn i skolmatsalar.”

Vi i sverigedemokraterna menar att utomhuspedagogik inte alls behöver ha någon koppling till att vare sig lära sig något om eller värna natur och kultur eftersom utomhuspedagogik avser alla former av undervisning som bedrivs utomhus. Det kan t ex handla om att mäta area på en fotbollsplan eller att rita geometriska figurer på asfalt vilket erbjuder föga kunskap om vad som är bra för miljön.

Vidare menar vi att det är olyckligt att skriva att aktivitet ska ske på den egna gården. Ibland kan man behöva söka sig från gården för att få se mer av naturen och därmed lära sig något nytt om den.

Med anledning av detta föreslog vi att handlingsplanen ska omformuleras så att det istället står (angående förskolan) att barnen ska få ge sig ut i naturen för att ta del av den biologiska mångfalden och få insikter i hur ett ekosystem fungerar.

Därutöver föreslog vi att handlingsplanens åtgärder för grundskolan med avseende på Natur och kultur skulle flyttas till området Konsumtion och avfall som även det finns med i handlingsplanen. Detta eftersom åtgärderna handlar så pass mycket om konsumtion och avfall och så pass lite om natur och kultur. Istället föreslog vi att grundskolan ska ha samma åtgärder som förskolan inom Natur och kultur, det vill säga att eleverna ska få ge sig ut i naturen för att ta del av den biologiska mångfalden och få insikter i hur ett ekosystem fungerar. På så sätt blir det lättare att förstå varför det är viktigt att se över konsumtionsvanor och att minska på mängden avfall.

För att få igenom de föreslagna och enligt oss viktiga ändringarna yrkade vi på att handlingsplanen skulle återremitteras och revideras enligt våra förslag.

Tyvärr vann vårt yrkande inte gehör. Istället beslutade Barn – och utbildningsnämnden att anta handlingsplanen i befintligt skick, och vi reserverar oss därmed mot beslutet.

För Sverigedemokraterna Klippan

             Therese Borg

 

Reservation angående handlingsplan för barn – och utbildningsförvaltningens miljömål 2013. BUN 2013-04-29

Reservation angående projekt på Färingtofta skola. BUN 2013-04-29

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.