Procentsatser inget mått på mångfald och jämlikhet | Sverigedemokraterna i Klippan

Procentsatser inget mått på mångfald och jämlikhet

Under tisdagskvällens kommunfullmäktige antogs Fullmäktigemål för 2016-2018. Sammanlagt rörde det sig om 11 mål vars uppfyllelse ska mätas med olika indikatorer.

Ett av målen löd ”Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet.”, och det var det enda av de 11 målen som det inte fanns indikatorer till.

Vi sverigedemokrater ser det som mycket viktigt att Klippan välkomnar mångfald och främjar jämlikhet, och vi anser att vikten av att arbeta för jämlikhet och mångfald borde lyftas fram på ett tydligt sätt i kommunens vision. Dock menar vi att de mål som kommunen sätter upp måste vara mätbara genom olika indikatorer. Till det aktuella målet saknas i dagsläget indikatorer, och vi kan inte se att det framöver går att finna några indikatorer som på ett rättvisande sätt kan visa i vilken mån Klippans kommun uppfyller målet om mångfald och jämlikhet.

Därför yrkade vi, genom Therese Borg, på att detta mål skulle tas bort. Tyvärr avslogs vårt yrkande och målet antogs, vilket vi reserverade oss emot.

Kommunalrådet Kerstin Persson (S) menade som svar på vårt yrkande att målet visst är mätbart, genom att t ex titta på hur många procent kommunalt anställda som är utrikes födda.

Frågan vi ställer oss är på vilket sätt detta skulle vara ett mått på mångfald och jämlikhet?

Mångfald har att göra med bredd. I en kommun som kännetecknas av mångfald finns ett brett spektra av individuella egenskaper som handlar om så mycket mer än i vilket land man är född. Eller om man är kvinna eller man. Indelning av människor i grupper skulle kunna göras i det oändliga för att se till att alla olika grupper finns representerade i den kommunala verksamheten med en viss av kommunen bestämd procentsats. Frågan är hur långt man ska gå i indelningen? Hur många grupperingar ska få en procentsats tilldelad? Män, kvinnor, utrikes födda, andra generationens invandrare, nationella minoriteter, människor med funktionsnedsättning, människor med olika sexuell läggning, människor med olika religionstillhörighet, människor med olika politisk åsikt, människor med olika socioekonomisk bakgrund? Fler grupperingar? Färre?

Genom att dela ut procentsatser utifrån grupptillhörighet, till några men inte alla grupper, riskerar man att skjuta bredvid målet och skapa ojämlikhet istället för jämlikhet. Dels för att vissa grupper kanske helt och hållet glöms bort och då indirekt blir diskriminerade. Dessutom för att kvotering, eller åtminstone kvoteringsliknande, urvalsmetoder kommer att bli hägrande i jakten på att uppnå de rätta procentsatserna, med följden att fokus inte längre kommer att ligga på att göra urval utifrån individuell kompetens utan istället utifrån grupptillhörighet. Det om något är diskriminering, i ”jämlikhetens” namn.

Vi sverigedemokrater vill se att Klippans kommun välkomnar mångfald och främjar jämlikhet. Mål med procentsatser utifrån grupptillhörighet som indikatorer är dock helt fel väg att gå.

Istället menar vi att kommunen bör jobba aktivt med de övriga målen, med en vision om mångfald och jämlikhet som ledstjärna i arbetet, och på så sätt få med mångfalden och jämlikheten ”på köpet”. Till exempel genom att jobba för förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna, genom att driva en aktiv arbetsmarknadspolitik, genom att utveckla medborgardialog och möjlighet till insyn och inflytande i kommunens verksamhet, genom att arbeta för att medborgare och brukare ska erbjudas god tillgänglighet och få ett bra bemötande, och genom att se till att barn och ungdomar ges förutsättningar till en positiv utveckling och ett tryggt liv. Detta är nämligen att jobba för mångfald och jämlikhet i praktiken. För ALLA kommunens medborgare. Inte för vissa utvalda grupper.

Under tisdagens fullmäktige antogs även kompletteringsbudget för 2015. Christian Hendlertz meddelade å hela vår grupps vägnar att vi valde att inte delta i beslutet i det ärendet. Anledningen är att vi i höstas lade ett eget budgetförslag för kommunen, och att detta förslag avslogs. Den kompletteringsbudget som vi i tisdags hade att ta ställning var alltså inte en komplettering till vårt eget budgetförslag, utan en komplettering till majoritetens ursprungliga budget som innehåller andra prioriteringar och besparingar än de vi själva föreslagit. Majoritetens budget och kompletteringsbudget grundas vidare i en helt annan ideologi än vår egen, och därför kunde vi självklart inte bifalla den utan valde istället att lägga ner våra röster.

 

För SD Klippans fullmäktigegrupp

Therese Borg, ledamot

Christian Hendlertz, gruppledare