Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 53

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • Vi lovar att driva politik som innebär…

  Av Admin den 3 september, 2006
  0
  0

  …att det är de boende och personalen på kommunens äldreboenden som uppmärksammas på nationaldagen.

  …att invandrare som ska mottaga utmärkelse på nationaldagen efter att ha erhållit svenskt medborgarskap ska genomgå ett frivilligt ”medborgarskapsprov” för att mottaga utmärkelse. Klarar de inte ”medborgarskapsprovet” får de ingen utmärkelse. Vi ställer kräver motprestationer för att bli belönad.

  …att kommunens vägar rustas upp och håller toppstandard.

  …att hårt sätts mot hårt i kampen mot brottsligheten. Vi vill låsa in brottslingarna istället för att hederliga medborgare tvingas låsa in sig själva och sina ägodelar

  …att det skapas möjligheter till nya arbetstillfällen genom bättre företagsmöjligheter.

 • Sverigedemokraterna starka hos de unga i Klippan

  Av Admin den 11 augusti, 2006
  0
  0

  Aftonbladet och Lunarstorm genomförde Ungt val 2006 tillsammans och resultatet är positivt för Sverigedemokraterna. I hela landet är Sverigedemokraterna tredje största parti med 11,9% av ungdomarna bakom sig.

  I Klippan har 17,6% av ungdomarna röstat på Sverigedemokraterna i Ungt val. Endast tre procent fler har röstat på Socialdemokraterna som är kommunens största parti bland de unga.

  Valresultatet i Klippan:
  Socialdemokraterna 20,6%
  Moderaterna 19,3%
  Sverigedemokraterna 17,6%
  Miljöpartiet 7,4%
  Folkpartiet 6,8%
  Centerpartiet 5,4%
  Vänsterpartiet 5,4%
  Piratpartiet 2,7%

  Källa:
  Ungt val – ett samarbete mellan Aftonbladet och LunarStorm 2006

 • Vi fick inte bjuda på tårta på Åbyhemmet

  Av Admin den 11 augusti, 2006
  0
  0

  Politikerna i Klippan förbjöd oss från Sverigedemokraterna att ideellt baka tårtor och bjuda personal och de boende vid Åby-hemmet på nationaldagen. Vi ville visa vår uppskattning för deras insatser, men det fick vi inte!
  Våra tårtor skulle inte ses som valfläsk utan endast ett sätt att fira de som byggt upp vårt land och de som genom sitt arbete får äldreomsorgen att fungera. Det är de som ska hyllas och uppmärksammas på Sveriges nationaldag. Vi arbetar för att det sker en förändring till nästa år.

 • För ett tryggare Klippan…

  Av Admin den 13 maj, 2006
  0
  0

  Genom medborgarmotioner har vi gett förslag på hur vi ska komma till bukt med brottsligheten i kommunen. Vi har både förslagit att vi ska uppvakta polisnämnden om fler poliser under dygnets alla timmar i hela Klippans kommun samt kameraövervakning på utvalda platser i kommunen.

  Vi har dessutom motionerat om att införa jourdomstolar som dömer brottslingar snabbt för att få bort buset från gatan och skapa tryggare miljö för oss hederliga medborgare. Detta är tre konkreta förslag från oss i Sverigedemokraterna till hur vi vill göra Klippan tryggare.

  Vi har även lämnat in en motion om att kommunen ska bygga nya bostadsområden för människor som är i åldern 55+. Sådana bostadsområden ska ha närhet till mataffär, apotek, sjukgymnastik, restaurang, hårfrisörska och andra efterfrågade aktiviteter.

  Ett eget ”äldreområde” med integrerade verksamheter i nära anslutning motsätter inte att fler använder sig av de olika affärsnäringarna. Ett helt bostadsområde för människor i åldern 55+ ger flera fördelar. Många äldre människor idag sitter ensamma utan möjlighet till social samvaro. Vi vill att människorna själva inom bostadsområdet ska få komma ut på promenader och få frisk luft, vara med på aktiviteter som är meningsfulla, ha tillgång till mötesplatser och träffpunkter för alla hyresgäster. Hemtjänsten kan med fördel vara placerat här utan att behöva åka långa sträckor för hembesök.

  Vi har alltså föreslagit att det byggs seniorboende med integrerade näringslivsmöjligheter. Valfrihet och trygghet för äldre människor!

 • Sverigedemokraterna Klippan valmanifest 2006

  Av Admin den 13 maj, 2006
  0
  0

  Vi ♥ Klippan
  Vi som bor i Klippan tycker att Klippan är något alldeles speciellt.
  Klippans kommun är en av de vackraste kommunerna i Sverige med sitt speciella och natursköna läge. Både till land, skog och till vatten är vår kommun något extra. Vi vill tillföra nytänkande och positiva förändringar i Klippanpolitiken vilket en röst på Sverigedemokraterna borgar för.
  Samtidigt skall vi givetvis bevara och slå vakt om de delar som fungerar bra.

  En bra start på livet
  Vi i Sverigedemokraterna vill att barnen skall få den bästa möjliga start på livet. För små barn är det viktigt att tillbringa tid med sina föräldrar och för det krävs det att föräldrarna har ekonomiska möjligheter att vara hemma med barnen. Den tiden som föräldrarna inte kan vara med sina barn skall det finnas tillgång till bra barnomsorg med omsorgsfull och utbildad personal. Personal vid barnomsorgen i Klippan skall fortlöpande erbjudas utbildning och utveckling.
  Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra ett kulturarv från gångna generationer till nya. Att alla besitter goda grundläggande kunskaper i det svenska språket är en garanti för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Utan ett gemensamt språk är det svårare och i många fall omöjligt att aktivt engagera sig i samhällsdebatten, i politik och organisationer. I längden riskerar detta att bli ett problem för själva demokratin.

  Att bilda sig och se skolan som en framtida investering och en social språngbräda i livet. Som elev skall du känna glädje och trygghet när du går till skolan. Mobbning och våld i skolan skall med kraft motverkas. Skolan skall alltid ställa sig på den drabbades sida. Bråkstakar skall flyttas, inte offret. Genom införandet av jourskolor, dit elever som bråkar eller mobbar flyttas, vill vi ta tag i och lösa problemen med stökiga elever.

  Lika för alla
  Sverigedemokraterna och dess medlemmar ställer sig bakom FN:s mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna tar avstånd från nazism, rasism och kommunism. Vårt parti motsätter sig alla former utav förtryck, diskriminering och liknande. Ingen människa skall kunna förlora sitt arbete, medlemskap i fackförening eller liknande p.g.a. sina åsikter eller motsvarande. Vi företräder en politik där vi svenskar har rätt till vår egen hembygd liksom alla andra människor på jorden har rätt till sin hembygd.

  Alla ska känna trygghet
  Det skall vara en självklarhet att du skall kunna känna dig trygg och säker i Klippan. Förebyggande insatser i skolorna i syfte att minska våld, narkotikaanvändning och mobbning för ungdomar på glid är en viktig del i att minska otryggheten, brottsligheten och de samhällskostnader detta innebär. Även om flertalet polisfrågor beslutas nationellt, är det inte minst viktigt av att framhålla vikten av trygghet också lokalt. I Klippan arbetar vi i Sverigedemokraterna för att polisen skall få ökade resurser och vi vill införa en jourdomstol för att visa åtgärder mot brott direkt. Övervakning och bevakning är andra komplement för att brottsligheten skall minska.

  Vård och omsorg efter eget val
  Att åldras är en naturlig del av livet. Sverigedemokraterna tror på småskalighet och möjligheterna att bo kvar i sin närmiljö som viktiga faktorer till en trygg ålderdom. Med fördel vill vi bygga och anpassa bostadsområden och t ex daglig service, för människor som är i åldern 55+. Många äldre har
  t ex inte tillgänglighet till bil och kan även vara begränsade i sin fysiska funktionsförmåga varför närhet och trygghet måste vara ledorden. Vården skall sätta vårdtagaren i centrum. Det skall finnas dagcentraler där äldre ges möjligheter att skapa sig en meningsfull sysselsättning och fritid.

  Inom vården vill vi satsa på kunskap och kompetens hos all personal. Om en högre kvalitet i vården skall möjliggöras måste även bättre löneutveckling möjliggöras för personalen. Det krävs en tydlig satsning på innehållet i äldreomsorgen för att komma tillrätta med bristerna i kvalitet, orimliga arbetsförhållandena och skapandet av en stabil ekonomi.

  Bra ekonomi och ett bra företagsklimat
  Klippan skall bli en attraktiv inflyttningskommun. Genom pågatågsförbindelser till bland annat Helsingborg och Ängelholm skall kommunikationsnätet förbättras. Tåg, buss och bil är de främsta kommunikationsmedlen idag. Många bor i Klippan men jobbar i en grannkommun. Ett väl utbyggt kommunikationsnät skapar förutsättningar till så mycket annat. Kommunikationsmöjligheter skapar incitament för företagsetableringar och nya arbetstillfällen. Även våra cykelvägar är av stor vikt. En trafiksäker miljö för alla, både gammal som ung, är en viktig faktor för tillgänglighet och möjligheter.

  Klippans kommun skall vara framåt och skapa möjligheter för företag att etablera sig i vår kommun. Både storföretag och småföretagare skall känna sig välkomna i vår kommun. Vi tror att Klippan har framtiden för sig, med rätt politik och bra marknadsföring. Det skall vara fullt möjligt att bo i Klippan och arbeta på annan ort utan att behöva förlita sig på en eller flera bilar i familjen. Sverigedemokraterna vill satsa på turistnäringen i kommunen. Vår natursköna kommun bör marknadsföras bättre så att turisterna hittar hit. Turister genererar pengar som kommer kommunen och dess näringsidkare tillgodo.

  Mindre invandring, mindre utgifter
  Sverigedemokraterna säger nej till fortsatt kostsam invandring. Vi vill verka för ett lugnt och tryggt Klippan med en svensk prägel. Vi vill till varje pris undvika att Klippan går mot samma utveckling som Landskrona, Helsingborg eller Malmö. Dessa städer har fått betala ett högt pris orsakat av en okontrollerad och oansvarig invandringspolitik med gängbråk och kriminalitet som resultat. Det är våra nya medborgare som skall anpassa sig till det svenska samhället, våra värderingar, lagar och inte tvärtom. Vi vill dessutom reformera modersmålsundervisningen genom att låta brukarna själva stå för kostnaderna.

  Kultur är livet
  Det är vi som bor i Klippan själva som måste ges möjlighet att styra kulturens inriktning. Kultur genomsyrar alla verksamheter och allt i livet. Just tystnaden, lugnet och möjligheten till reflektion är viktigt för alla människor. Kultur innebär också mötesplatser för samtal som i sin tur är en viktig del av såväl folkhälso- som demokratiarbete. Kultur skall vara tillgängligt i alla delar av kommunen. Hembygdens betydelse kan inte med ord beskrivas. Genom ett aktivt stöd till kulturen stödjer vi livet som sådant.

  Låt Klippan blomstra
  En fungerande närdemokrati där medborgarna har möjlighet att påverka sin bomiljö och sitt närområde är mer än bara viktiga ord. Beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå. Sverigedemokraterna är positivt inställda till framtida byalag som kan påverka och besluta i olika frågor.