Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 5

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • Frågor angående föreningen Klippans unga muslimer

  Av therese.borg den 21 januari, 2017
  0

  SD Klippan genom Therese Borg har lämnat in en interpellation till kommunen angående föreningen Klippans unga muslimer.

  Läs interpellationen i löpande text nedan, eller som pdf-fil genom att klicka på följande länk:

  Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer

   

   

  Interpellation om stöd till Klippans unga muslimer

  Ställd till kultur – och fritidsnämndens ordförande Michael Nemeti.

   

  Klippans unga muslimer (KUM) är underorganisation till Sveriges unga muslimer (SUM).

  De har av kultur – och fritidsnämnden blivit bidragsberättigade (våren 2016) och fått startbidrag.

   

  Dock har MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) nyligen nekat SUM statligt bidrag med anledning av att den verksamhet de bedriver inte är förenlig med respekt för demokratin.1

   

  MUCF menar att ”…SUM och dess medlemsorganisationer vid flera olika tillfällen ”pekats ut som en miljö” där det finns individer som inte respekterat exempelvis jämställdhet och förbud mot diskriminering.” 1

   

  Enligt MUCF ska SUM även ha kopplingar till andra organisationer så som Muslimska brödraskapet. 1

   

   

  Detta ger upphov till följande frågor:

  1.Har KUM erhållit något mer stöd än startbidrag från kommunen, och i så fall, vilken typ av stöd?

  2.Har nämnden gjort en närmare granskning av KUM:s verksamhet med avseende på hur den förhåller sig till jämställdhet och antidiskriminering?

  3.Har nämnden granskat om det finns kopplingar mellan KUM och icke demokratiska organisationer?

  4.Om svaren på fråga 2 och 3 är nej, kommer det i så fall att göras en granskning av hur deras verksamhet och värderingar förhåller sig till demokratin?

  5.Om svaren på fråga 2 och 3 är ja, vad visade i så fall granskningarna?

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till extra årsmöte 30/3 2017

  Av christian.hendlertz den 16 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Frågor angående avtal om modulerna vid Kapellet

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  En interpellation har idag lämnats in till kommunen. Den handlar om avtalet som tecknats mellan Expandia Moduler AB och Klippans kommun angående modulerna (HVB-hemmet) vid Kapellet. Läs interpellationen nedan, eller som pfd-fil genom att klicka på följande länk: Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet

   

  Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet.

   

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson.

   

  I våras tecknade kommunen avtal med Expandia Moduler AB, angående de moduler som används som boende för ensamkommande barn vid Kapellet. Av avtalet framgår att modulerna hyrs i 48 månader med start från och med juni 2016, alltså fram till juni 2020. Detta för en kostnad av 95 400 kr/månad (1 144 800 kr/år), exklusive kostnader för montage och demontage om ytterligare drygt 1,6 miljoner kronor.

   

  Av avtalet framgår att modulerna ska användas som boende för ensamkommande barn, och i de allmänna leverans – och hyresvillkoren anges att hyresobjektet inte får användas för annat än i hyresavtalet angett användningssätt.

   

  Ingenstans i avtalet framgår att det är möjligt att förkorta hyrestiden om behovet av modulerna upphör.

   

  Detta ger upphov till några frågor.

  1.Är det korrekt att tolka avtalet som att hyrestiden inte kan förkortas om behovet av modulerna upphör, utan löper på fram till juni 2020 oavsett behov?

   

  2.Om svaret på fråga 1 är ja, finns det i så fall några planer på vad modulerna ska användas till om de under avtalstiden inte längre behövs som boende för ensamkommande barn?

   

  3.Om svaret på fråga 2 är ja, vilka är i så fall dessa planer och är de förenliga med avtalets krav på att användningssättet måste vara detsamma som anges i avtalet?

   

  4.Om svaret på fråga 3 är att planer på annan användning inte är förenligt med avtalet, varför har det då inte ställts som krav att kunna säga upp avtalet i förtid vid förändrade förutsättningar, alternativt tecknats avtal för en kortare tid än fyra hela år?

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

 • SD Klippan vill att det ska finnas juridiskt stöd för beslut om partistöd

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  Under kommunstyrelsens sammanträde 7/12 skulle beslut fattas om utbetalning av lokalt partistöd för 2017.

  Vi i SD Klippan lämnade ett ändringsyrkande med anledning av att det saknas juridiskt stöd för det beslut som var föreslaget.

  Efter en hel del diskussioner, i vilka vi till en stor del fick rätt i vårt påpekande om att det föreslagna beslutet saknade juridiskt stöd, var det flera som ville återremittera ärendet för att ta en närmare titt på vad juridiken säger.

  Vi valde i det läget att ställa oss bakom en återremiss istället för att vidhålla vårt ändringsyrkande. Kan det bli än mer klargjort vad som gäller innan beslut fattas så är det bara positivt för samtliga berörda. Tack vare att vi inledningsvis yrkade på en ändring fattades åtminstone inget felaktigt beslut och det får vi vara nöjda med för tillfället. Vi har också gott hopp om att något felaktigt beslut inte heller kommer att fattas när ärendet kommer tillbaka till kommunstyrelsen i ett senare skede.

  Läs vårt ändringsyrkande nedan, eller genom att klicka på följande länk: Ändringsyrkande angående partistöd. 

   

  Ändringsyrkande

   

  Kommunstyrelsen 2016-12-07

  Ärende 17. Utbetalning lokalt partistöd för år 2017.

   

  Punkt 2 i förslag till beslut lyder ”Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat in granskning av hur det erhållna partistödet använts och att Kommunfullmäktiges presidium inte haft något att erinra.”

   

   

  Då nuvarande skrivelse inte har juridiskt stöd yrkar vi på att denna punkt ändras till följande:

  Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat in granskning av hur det erhållna partistödet använts.

   

   

  Som grund för vårt yrkande har vi dels vårt eget partis kontakt med en advokatbyrå som klargjort följande:

  Enligt Kommunallag (1991:900) 2 kap. 11 § föreligger en skyldighet för mottagare av partistöd att lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts för stödets ändamål, d.v.s. att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Syftet med redovisningen är att allmänhet och medier skall kunna granska hur partierna använder det utbetalade partistödet.

   

  Det kan vidare konstateras att lagen saknar sanktionsmöjligheter och att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något eget ställningstagande från fullmäktiges sida om hur partistödet använts. Även om en ingiven redovisning skulle visa att en mottagare bryter mot ändamålskravet på ett sätt som t.ex. står i strid med lokaliseringsprincipen finns det således inte någon laglig rätt för fullmäktige att återkräva stödet eller stoppa framtida utbetalningar.

   

  Det kan följaktligen konstateras att kommunerna saknar lagstöd för att efterkontrollera hur utbetalat lokalt partistöd använts, och sedan utifrån denna granskning sanktionera om att ej betala ut framtida lokalt partistöd.

   

  Vi har vidare tagit del av ett mejl från Helena Linde, förbundsjurist vid avdelningen för juridik, SKL. Hon skriver bl a följande i sitt mejl:

   

  När det gäller partistödet är det min utgångspunkt att fullmäktige vid behandlingen av ärendet om utbetalning inte ska pröva innehållet i redovisningen – endast kontrollera att en redovisning har lämnats. Det kan verka underligt i ljuset av att kompetensenligheten är förknippad med att det stöd som får lämnas till enskilda partier ska gå till ett lokalt ändamål.

   

  Men. När man ger sig in i frågan om att bedöma innehållet i redovisningen framtvingas en politisk bedömning av ett annat partis användning och det kommer att leda till många mycket kritiska gränsdragningsfrågor. Jag föreslår därför att man konsekvent avstår från att placera sig på detta sluttande plan.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

   

 • Motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt avslogs

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  För en tid sedan lämnade SD Klippans Therese Borg in en motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt. Syftet var att föra upp en frågestund på fullmäktiges dagordning och att få lämna in interpellationer och frågor lite närmare inpå fullmäktiges sammanträden.

  Motionen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 7/12 och avslogs då, vilket våra representanter reserverade sig emot.

  Läs motionen och reservationen i löpande text nedan, eller som pdf-filer genom att klicka på följande länkar:

  Motion. Möjliggör en dagsaktuell politisk debatt.

  Reservation angående att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt. 

   

  Motion till kommunfullmäktige

  Möjliggör en dagsaktuell politisk debatt.

   

  I den arbetsordning som idag gäller för kommunfullmäktige anges att en interpellation måste lämnas in 14 dagar före det kommunfullmäktigesammanträde vid vilken den ska besvaras. För en fråga gäller en vecka före det kommunfullmäktigesammanträde vid vilken den ska besvaras.

   

  All respekt för att den politiker som en fråga eller interpellation ställs till behöver rimlig tid på sig för att ge ett svar, skriftligt till en interpellation eller muntligt till en fråga. Men en respektive två veckor är alldeles för lång tid. De politiker som frågor eller interpellationer ställs till är som regel arvoderade som heltids – eller deltidspolitiker och har därmed arvoderad tid avsatt för sina politiska uppdrag. Inom denna arvoderade tid borde det finnas utrymme för att svara på interpellationer och frågor inom en avsevärt mycket kortare tid än idag.

   

  Vi har ett exempel från verkligheten som följer av den nuvarande arbetsordningen. En interpellation om en i allra högsta grad dagsaktuell fråga av stort intresse, inte bara för oss som fritidspolitiker utan också för medborgarna, lämnas in en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde, i maj. Svar på interpellationen kommer inte att ges förrän i augusti, drygt tre månader senare.

   

  Låt säga att det hade handlat om februari istället, som en interpellation om en väldigt dagsaktuell fråga hade lämnats in en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde. I det läget hade svar dröjt i över en månad.

   

  Visst kan det ibland gå att ställa en fråga istället, en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde, om det handlar om väldigt dagsaktuella frågor. Men om frågan är alltför komplicerad räcker det inte med ett muntligt svar. Det behövs mer än så. Ett ordentligt underlag.

   

  Vidare kan ibland dagsaktuella frågor uppmärksammas 4-5 dagar innan nästa kommunfullmäktigesammanträde. Om dessa då lämnas in snarast i form av fråga istället för interpellation, 4 dagar innan sammanträdet i fullmäktige, får frågeställaren ändå vänta i över en månad på svar.

   

  I jämförelse med många andra kommuner är väntetiderna på svar orimligt långa. I många kommuner kan en interpellation lämnas in mellan 3-4 dagar till 1 vecka före ett sammanträde i kommunfullmäktige för att besvaras på detta sammanträde. En fråga kan ofta lämnas in 1-3 dagar före ett sammanträde för att besvaras på detta sammanträde. Men i Klippan ska vi vänta på svar i 1-3 månader, drygt, om vi lämnar in frågor och interpellationer med samma framförhållning eller ännu bättre framförhållning än i många andra kommuner.

   

  Vidare så finns det i ett antal kommuner ytterligare en form av frågehantering, som är avsedd för att kunna få svar på högaktuella frågor i kommunala angelägenheter helt utan föregående ärendehantering. Helt enkelt en punkt på dagordningen där det är fritt fram att ställa korta frågor och genast få korta svar, utan att det krävs att en skriftlig frågeställning lämnas in på förhand. Med korta frågor och svar avses i flera kommuner en mycket begränsad tidsåtgång. 1 minut eller 2 för att ställa frågan, och lika lång tid för att besvara den.

   

  Sammanfattningsvis: Att dagsaktuella frågor som rör vår kommun, vare sig de ställs som fråga eller interpellation, i många fall inte besvaras på mellan en dryg månad och drygt tre månader, är att omöjliggöra en sund politisk debatt kring sådant som sker i vår kommun i dagsläget.

   

  För att vitalisera demokratin och öppna upp för möjligheten att i kommunfullmäktige kunna debattera sådant som är högaktuellt medan det fortfarande är aktuellt, med eller utan skriftliga frågeställningar och svar, föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende interpellationer, på sådant sätt att en interpellation som lämnas in en vecka före kommunfullmäktigesammanträde, ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende frågor, på sådant sätt att en fråga som lämnas in fyra dagar före kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att ”Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter” läggs till som en stående punkt på kommunfullmäktiges dagordning i syfte att kunna ställa korta frågor och få korta svar (med korta avses av det bara ska ta någon/några minut/er att ställa frågan och ge svaret) under sammanträdet, utan att på förhand ha behövt lämna in en skriftlig frågeställning.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

   

  Reservation

  Kommunstyrelsen 2016-12-07

  Ärende 21. Motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt.

   

  I motionen föreslogs ett antal revideringar av kommunfullmäktiges arbetsordning. Samtliga föreslagna revideringar syftade till att kunna dryfta aktuella politiska frågor medan de är högaktuella istället för att ibland behöva avvakta politisk debatt i frågorna under längre tid. Kanske så pass lång tid att frågorna inte längre är aktuella, alternativt att svar fått sökas på annat håll än från ansvariga inom politiken.

   

  Förslagen som återges nedan kan inte ses som orimliga på något sätt, utan är en klar förbättring av nuvarande arbetsordning utan att för den skull innebära någon förändring som leder till en extrem arbetsbörda och orimlig press på nämnders och kommunstyrelsens ordförande:

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende interpellationer, på sådant sätt att en interpellation som lämnas in en vecka före kommunfullmäktigesammanträde, ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende frågor, på sådant sätt att en fråga som lämnas in fyra dagar före kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att ”Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter” läggs till som en stående punkt på kommunfullmäktiges dagordning i syfte att kunna ställa korta frågor och få korta svar (med korta avses av det bara ska ta någon/några minut/er att ställa frågan och ge svaret) under sammanträdet, utan att på förhand ha behövt lämna in en skriftlig frågeställning.

   

  Vi yrkade bifall till vår motion, men kommunstyrelsen valde att avslå den varför vi reserverar oss mot beslutet.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg