Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 5

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till extra årsmöte 30/3 2017

  Av christian.hendlertz den 16 januari, 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Frågor angående avtal om modulerna vid Kapellet

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  En interpellation har idag lämnats in till kommunen. Den handlar om avtalet som tecknats mellan Expandia Moduler AB och Klippans kommun angående modulerna (HVB-hemmet) vid Kapellet. Läs interpellationen nedan, eller som pfd-fil genom att klicka på följande länk: Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet

   

  Interpellation angående avtal om modulerna vid Kapellet.

   

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Kerstin Persson.

   

  I våras tecknade kommunen avtal med Expandia Moduler AB, angående de moduler som används som boende för ensamkommande barn vid Kapellet. Av avtalet framgår att modulerna hyrs i 48 månader med start från och med juni 2016, alltså fram till juni 2020. Detta för en kostnad av 95 400 kr/månad (1 144 800 kr/år), exklusive kostnader för montage och demontage om ytterligare drygt 1,6 miljoner kronor.

   

  Av avtalet framgår att modulerna ska användas som boende för ensamkommande barn, och i de allmänna leverans – och hyresvillkoren anges att hyresobjektet inte får användas för annat än i hyresavtalet angett användningssätt.

   

  Ingenstans i avtalet framgår att det är möjligt att förkorta hyrestiden om behovet av modulerna upphör.

   

  Detta ger upphov till några frågor.

  1.Är det korrekt att tolka avtalet som att hyrestiden inte kan förkortas om behovet av modulerna upphör, utan löper på fram till juni 2020 oavsett behov?

   

  2.Om svaret på fråga 1 är ja, finns det i så fall några planer på vad modulerna ska användas till om de under avtalstiden inte längre behövs som boende för ensamkommande barn?

   

  3.Om svaret på fråga 2 är ja, vilka är i så fall dessa planer och är de förenliga med avtalets krav på att användningssättet måste vara detsamma som anges i avtalet?

   

  4.Om svaret på fråga 3 är att planer på annan användning inte är förenligt med avtalet, varför har det då inte ställts som krav att kunna säga upp avtalet i förtid vid förändrade förutsättningar, alternativt tecknats avtal för en kortare tid än fyra hela år?

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

 • SD Klippan vill att det ska finnas juridiskt stöd för beslut om partistöd

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  Under kommunstyrelsens sammanträde 7/12 skulle beslut fattas om utbetalning av lokalt partistöd för 2017.

  Vi i SD Klippan lämnade ett ändringsyrkande med anledning av att det saknas juridiskt stöd för det beslut som var föreslaget.

  Efter en hel del diskussioner, i vilka vi till en stor del fick rätt i vårt påpekande om att det föreslagna beslutet saknade juridiskt stöd, var det flera som ville återremittera ärendet för att ta en närmare titt på vad juridiken säger.

  Vi valde i det läget att ställa oss bakom en återremiss istället för att vidhålla vårt ändringsyrkande. Kan det bli än mer klargjort vad som gäller innan beslut fattas så är det bara positivt för samtliga berörda. Tack vare att vi inledningsvis yrkade på en ändring fattades åtminstone inget felaktigt beslut och det får vi vara nöjda med för tillfället. Vi har också gott hopp om att något felaktigt beslut inte heller kommer att fattas när ärendet kommer tillbaka till kommunstyrelsen i ett senare skede.

  Läs vårt ändringsyrkande nedan, eller genom att klicka på följande länk: Ändringsyrkande angående partistöd. 

   

  Ändringsyrkande

   

  Kommunstyrelsen 2016-12-07

  Ärende 17. Utbetalning lokalt partistöd för år 2017.

   

  Punkt 2 i förslag till beslut lyder ”Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat in granskning av hur det erhållna partistödet använts och att Kommunfullmäktiges presidium inte haft något att erinra.”

   

   

  Då nuvarande skrivelse inte har juridiskt stöd yrkar vi på att denna punkt ändras till följande:

  Förutsättning för utbetalning är att respektive part lämnat in granskning av hur det erhållna partistödet använts.

   

   

  Som grund för vårt yrkande har vi dels vårt eget partis kontakt med en advokatbyrå som klargjort följande:

  Enligt Kommunallag (1991:900) 2 kap. 11 § föreligger en skyldighet för mottagare av partistöd att lämna en skriftlig redovisning som visar att stödet har använts för stödets ändamål, d.v.s. att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Syftet med redovisningen är att allmänhet och medier skall kunna granska hur partierna använder det utbetalade partistödet.

   

  Det kan vidare konstateras att lagen saknar sanktionsmöjligheter och att redovisningens innehåll inte ska läggas till grund för något eget ställningstagande från fullmäktiges sida om hur partistödet använts. Även om en ingiven redovisning skulle visa att en mottagare bryter mot ändamålskravet på ett sätt som t.ex. står i strid med lokaliseringsprincipen finns det således inte någon laglig rätt för fullmäktige att återkräva stödet eller stoppa framtida utbetalningar.

   

  Det kan följaktligen konstateras att kommunerna saknar lagstöd för att efterkontrollera hur utbetalat lokalt partistöd använts, och sedan utifrån denna granskning sanktionera om att ej betala ut framtida lokalt partistöd.

   

  Vi har vidare tagit del av ett mejl från Helena Linde, förbundsjurist vid avdelningen för juridik, SKL. Hon skriver bl a följande i sitt mejl:

   

  När det gäller partistödet är det min utgångspunkt att fullmäktige vid behandlingen av ärendet om utbetalning inte ska pröva innehållet i redovisningen – endast kontrollera att en redovisning har lämnats. Det kan verka underligt i ljuset av att kompetensenligheten är förknippad med att det stöd som får lämnas till enskilda partier ska gå till ett lokalt ändamål.

   

  Men. När man ger sig in i frågan om att bedöma innehållet i redovisningen framtvingas en politisk bedömning av ett annat partis användning och det kommer att leda till många mycket kritiska gränsdragningsfrågor. Jag föreslår därför att man konsekvent avstår från att placera sig på detta sluttande plan.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

   

 • Motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt avslogs

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  För en tid sedan lämnade SD Klippans Therese Borg in en motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt. Syftet var att föra upp en frågestund på fullmäktiges dagordning och att få lämna in interpellationer och frågor lite närmare inpå fullmäktiges sammanträden.

  Motionen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 7/12 och avslogs då, vilket våra representanter reserverade sig emot.

  Läs motionen och reservationen i löpande text nedan, eller som pdf-filer genom att klicka på följande länkar:

  Motion. Möjliggör en dagsaktuell politisk debatt.

  Reservation angående att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt. 

   

  Motion till kommunfullmäktige

  Möjliggör en dagsaktuell politisk debatt.

   

  I den arbetsordning som idag gäller för kommunfullmäktige anges att en interpellation måste lämnas in 14 dagar före det kommunfullmäktigesammanträde vid vilken den ska besvaras. För en fråga gäller en vecka före det kommunfullmäktigesammanträde vid vilken den ska besvaras.

   

  All respekt för att den politiker som en fråga eller interpellation ställs till behöver rimlig tid på sig för att ge ett svar, skriftligt till en interpellation eller muntligt till en fråga. Men en respektive två veckor är alldeles för lång tid. De politiker som frågor eller interpellationer ställs till är som regel arvoderade som heltids – eller deltidspolitiker och har därmed arvoderad tid avsatt för sina politiska uppdrag. Inom denna arvoderade tid borde det finnas utrymme för att svara på interpellationer och frågor inom en avsevärt mycket kortare tid än idag.

   

  Vi har ett exempel från verkligheten som följer av den nuvarande arbetsordningen. En interpellation om en i allra högsta grad dagsaktuell fråga av stort intresse, inte bara för oss som fritidspolitiker utan också för medborgarna, lämnas in en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde, i maj. Svar på interpellationen kommer inte att ges förrän i augusti, drygt tre månader senare.

   

  Låt säga att det hade handlat om februari istället, som en interpellation om en väldigt dagsaktuell fråga hade lämnats in en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde. I det läget hade svar dröjt i över en månad.

   

  Visst kan det ibland gå att ställa en fråga istället, en vecka före nästa kommunfullmäktigesammanträde, om det handlar om väldigt dagsaktuella frågor. Men om frågan är alltför komplicerad räcker det inte med ett muntligt svar. Det behövs mer än så. Ett ordentligt underlag.

   

  Vidare kan ibland dagsaktuella frågor uppmärksammas 4-5 dagar innan nästa kommunfullmäktigesammanträde. Om dessa då lämnas in snarast i form av fråga istället för interpellation, 4 dagar innan sammanträdet i fullmäktige, får frågeställaren ändå vänta i över en månad på svar.

   

  I jämförelse med många andra kommuner är väntetiderna på svar orimligt långa. I många kommuner kan en interpellation lämnas in mellan 3-4 dagar till 1 vecka före ett sammanträde i kommunfullmäktige för att besvaras på detta sammanträde. En fråga kan ofta lämnas in 1-3 dagar före ett sammanträde för att besvaras på detta sammanträde. Men i Klippan ska vi vänta på svar i 1-3 månader, drygt, om vi lämnar in frågor och interpellationer med samma framförhållning eller ännu bättre framförhållning än i många andra kommuner.

   

  Vidare så finns det i ett antal kommuner ytterligare en form av frågehantering, som är avsedd för att kunna få svar på högaktuella frågor i kommunala angelägenheter helt utan föregående ärendehantering. Helt enkelt en punkt på dagordningen där det är fritt fram att ställa korta frågor och genast få korta svar, utan att det krävs att en skriftlig frågeställning lämnas in på förhand. Med korta frågor och svar avses i flera kommuner en mycket begränsad tidsåtgång. 1 minut eller 2 för att ställa frågan, och lika lång tid för att besvara den.

   

  Sammanfattningsvis: Att dagsaktuella frågor som rör vår kommun, vare sig de ställs som fråga eller interpellation, i många fall inte besvaras på mellan en dryg månad och drygt tre månader, är att omöjliggöra en sund politisk debatt kring sådant som sker i vår kommun i dagsläget.

   

  För att vitalisera demokratin och öppna upp för möjligheten att i kommunfullmäktige kunna debattera sådant som är högaktuellt medan det fortfarande är aktuellt, med eller utan skriftliga frågeställningar och svar, föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende interpellationer, på sådant sätt att en interpellation som lämnas in en vecka före kommunfullmäktigesammanträde, ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende frågor, på sådant sätt att en fråga som lämnas in fyra dagar före kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att ”Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter” läggs till som en stående punkt på kommunfullmäktiges dagordning i syfte att kunna ställa korta frågor och få korta svar (med korta avses av det bara ska ta någon/några minut/er att ställa frågan och ge svaret) under sammanträdet, utan att på förhand ha behövt lämna in en skriftlig frågeställning.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

   

  Reservation

  Kommunstyrelsen 2016-12-07

  Ärende 21. Motion om att möjliggöra en dagsaktuell politisk debatt.

   

  I motionen föreslogs ett antal revideringar av kommunfullmäktiges arbetsordning. Samtliga föreslagna revideringar syftade till att kunna dryfta aktuella politiska frågor medan de är högaktuella istället för att ibland behöva avvakta politisk debatt i frågorna under längre tid. Kanske så pass lång tid att frågorna inte längre är aktuella, alternativt att svar fått sökas på annat håll än från ansvariga inom politiken.

   

  Förslagen som återges nedan kan inte ses som orimliga på något sätt, utan är en klar förbättring av nuvarande arbetsordning utan att för den skull innebära någon förändring som leder till en extrem arbetsbörda och orimlig press på nämnders och kommunstyrelsens ordförande:

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende interpellationer, på sådant sätt att en interpellation som lämnas in en vecka före kommunfullmäktigesammanträde, ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige avseende frågor, på sådant sätt att en fråga som lämnas in fyra dagar före kommunfullmäktigesammanträde ska besvaras på närmast förestående kommunfullmäktigesammanträde.

   

  att ”Frågestund i aktuella kommunala angelägenheter” läggs till som en stående punkt på kommunfullmäktiges dagordning i syfte att kunna ställa korta frågor och få korta svar (med korta avses av det bara ska ta någon/några minut/er att ställa frågan och ge svaret) under sammanträdet, utan att på förhand ha behövt lämna in en skriftlig frågeställning.

   

  Vi yrkade bifall till vår motion, men kommunstyrelsen valde att avslå den varför vi reserverar oss mot beslutet.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

 • SD Klippan motsatte sig skrivning om ”ras” i biblioteksplan

  Av therese.borg den 8 december, 2016
  0

  Under kommunstyrelsens sammanträde 7/12 handlade ett ärende om att anta en biblioteksplan för kommunen. SD Klippan lämnade in fyra stycken ändringsyrkanden angående planen. Se dem i löpande text längre ner i inlägget eller läs dem som pdf-fil genom att klicka på följande länk: Ändringsyrkanden angående Biblioteksplan. KS-2016-12-07

  Inget av yrkandena bifölls och det slutade med att våra representanter reserverade sig mot att planen antogs. Reservationen kan läsas i löpande text längre ner i inlägget, eller som pdf-fil genom att klicka på följande länk: Reservation angående Biblioteksplan. KS-2016-12-07

  Dock gjordes en liten ändring till det bättre i biblioteksplanen, som ett resultat av ett av våra yrkanden, även om ändringen som gjordes inte var i närheten av tillfredsställande.

  Ändringen som gjordes bestod i att formuleringen ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller ras” ändrades till ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller etnicitet.”

  Det är visserligen väldigt bra att ordet ”ras” på SD:s initiativ togs bort ur formuleringen och ersattes med ”etnicitet”. Problematiskt är dock att formuleringen faktiskt bara säger att vissa grupper i samhället ska behandlas lika, medan det finns ett stort antal grupper som är utelämnade i formuleringen och därmed tydligen inte omfattas av likabehandlingen. I normalfallet (om man nu tycker att man måste dela upp människor i grupper i likabehandlingssyfte) brukar man som ett minimum åtminstone ange de olika diskrimineringsgrunderna när det kommer till likabehandling, men i biblioteksplanen har man bortsett från en stor del av dessa diskrimineringsgrunder. Detta trots att det bara är två månader sedan kommunstyrelsen antog en plan för arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling och i den slog fast följande:

  Vi ska, på kort och lång sikt, prioritera arbete med att motverka diskriminering, oavsett funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, kön eller ålder.

  Biblioteksplanen följer alltså inte ens den plan för arbete mot diskriminering och kränkande särbehandling som kommunstyrelsen själv antagit, och detta står den politiska majoriteten bakom. Pinsamt rent ut sagt! Att först besluta att anta en plan som ska följas, och sedan besluta att bryta mot det man själv antagit genom att i det här fallet inte inkludera människor med funktionshinder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet (eller några andra grupper av människor för den delen) i den likabehandling som ska ges vid besök på biblioteket.

  Vårt eget yrkande angående formuleringen var enkelt och utgick från att alla ska behandlas lika och att det inte behöver radas upp en mängd grupperingar för att klara av något så självklart som att ge ett bra bemötande till bibliotekets besökare, alldeles oavsett vilka de är. Vi ville därför se följande enkla formulering: ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika.”.

  Vi fick stöd från KlippanAlliansen för vårt förslag på formulering, men kom efter kort diskussion med dem fram till en annan formulering som var bättre och som vi tillsammans stod bakom: ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas likvärdigt.”.

  Majoriteten ställde sig alltså inte bakom denna formulering, som hade inneburit att ALLA människor som besöker biblioteket ska behandlas likvärdigt. Istället drev de igenom en formulering som innebär att vissa grupper av människor ska behandlas lika men att det inte är så noga med de som faller utanför formuleringen. Detta kan väl sammanfattas med att det ibland blir väldigt tydligt vad olika partier har för människosyn…

   

  Våra övriga ändringsyrkanden rörde främst bibliotekens verksamhet med avseende på språkundervisning och vilka språk som de ska synliggöra. För dessa yrkanden fick vi inget stöd alls, och som tidigare nämnts reserverade vi oss mot att biblioteksplanen antogs utan dessa ändringar.

   

  Ändringsyrkanden

  Kommunstyrelsen 2016-12-07

  Ärende 4. Biblioteksplan 2016-2019.

   

   

  Ändringsyrkande 1:

  I Biblioteksplanen, på sidan 2, står följande:

  ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller ras.”

   

  Denna formulering är lindrigt uttryckt anmärkningsvärd. Att år 2016 använda ordet ”ras” i en biblioteksplan är snudd på bisarrt, och ger åtminstone oss i SD väldigt obehagliga känslor.

   

  Att det finns en tragisk historia av rasbiologiskt tänkande i Sverige är förhoppningsvis alla väl medvetna om. Historien borde dock ha gett insikt om att det leder till väldigt obehagliga följder när samhället (med somliga politikers godkännande och till och med uppmaning) sätter rasetikett på människor utifrån ett sådant tänkande.

   

  Klippans kommun borde ha det goda omdömet att avstå från att skriva om eller prata om människor utifrån ett rasbiologiskt perspektiv! Ska det överhuvudtaget nämnas något i en biblioteksplan om människors ursprung, hur irrelevant ursprung än kan anses vara i sammanhanget bemötande vid besök på ett bibliotek, finns det lämpligare ord att använda, t ex etnicitet.

   

  Dock finns ytterligare ett problem med nämnda formulering, och det är att enbart vissa grupper av människor nämns. Innebär det att grupper som INTE nämns inte behöver behandlas lika? T ex med grund i funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller politisk åsikt, som inte alls nämns angående likabehandling?

   

  Det borde vara väldigt enkelt och självklart att ALLA ska behandlas lika, och att det inte ska vara nödvändigt att peka ut en lång rad grupper som ska innefattas av denna likabehandling.

   

  Med anledning av det som framförts ovan yrkar vi på:

  att formuleringen ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller ras.” på sidan 2 i Biblioteksplanen ändras till: Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika.

   

   

  Ändringsyrkande 2 och 3.

  I biblioteksplanen, sidan 6, anges följande som ett mål: ”Att vara en resurs i arbetet med språkutveckling och mångspråkighet för personer med annat modersmål än svenska.” Vidare anges i den löpande texten, sidan 4, att biblioteken anordnar språkcafé och språkkurser.

   

  Bibliotekslagen säger följande angående prioriterade grupper:

  5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

  • de nationella minoritetsspråken,
  • andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
  • lättläst svenska.

   

  Det nämnda målet tillsammans med det som anges i den löpande texten på sidan 4 om att biblioteken anordnar språkcafé och språkkurser går långt utöver vad lagen kräver och innebär en pedagogisk insats snarare än att ”ägna särskild uppmärksamhet” samt att tillhandahålla litteratur på flera språk och lättläst svenska.

   

  Avsevärda medel, både i form av tid och pengar, läggs idag på inlärning av svenska och andra språk genom förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola/universitet och SFI, vilket är en naturlig följd av att dessa utbildningsinstanser ska stå för just den pedagogiska insatsen. Det ska inte ett bibliotek göra. Biblioteket har enligt bibliotekslagen andra uppgifter, däribland att tillhandahålla litteratur och på så vis bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Av just det skälet är det också bibliotekarier som jobbar på våra bibliotek, inte pedagoger. Pedagogerna hittar vi istället inom utbildningsväsendet.

   

  Det stöd för språkinlärning, vare sig det handlar om svenska eller andra språk, som redan tillhandahålls genom utbildningsväsendet och etableringsinsatser bör räcka. Biblioteken ska inte avsätta ytterligare medel vare sig i form av tid eller pengar eller lokaler till detta i form av språkcaféer, språkkurser eller andra verksamheter som har språkinlärning som syfte. För den som har egenintresse av att lära sig språk och som inte kan få detta intresse tillgodosett genom förskola, grundskola, gymnasieskola, högskola/universitet eller SFI finns olika former av språkkurser att anmäla sig till på egen bekostnad istället för på skattebetalarnas.

   

  Med anledning av det som framförts ovan yrkar vi på:

  att målet ”Att vara en resurs i arbetet med språkutveckling och mångspråkighet för personer med annat modersmål än svenska.” på sidan 6 ändras till Att vara en naturlig mötesplats där människor med annat modersmål än svenska, i samband med att de tar del av bibliotekets traditionella tjänster, ges möjlighet att kommunicera med personer som har svenska som modersmål.

   

  att den löpande texten under rubriken ”Bibliotekets verksamhet” på sidan 4 ändras så att det framgår att språkcafé och språkkurser har anordnats men ska upphöra då dessa är pedagogiska insatser snarare än bibliotekstjänster.

   

   

  Ändringsyrkande 4.

  Biblioteken drivs med hjälp av skattemedel och ska då göra så stor nytta som möjligt för så många som möjligt. Det som är till så stor nytta som möjligt för alla när det handlar om språk är att svenskan och de nationella minoritetsspråken prioriteras och lyfts fram i och genom skattefinansierad verksamhet, eftersom dessa språk har en självklar särställning i Sverige både historiskt och kulturellt. För den som har annat modersmål än svenska och försöker lära sig svenska är det också oerhört viktigt att i så hög utsträckning som möjligt komma i kontakt med det svenska språket, snarare än med andra språk. Kommunen och därmed biblioteken behöver hjälpa till med att lyfta fram det svenska språket så mycket som möjligt inför de som har annat modersmål än svenska och behöver stimulans i sin svenska språkutveckling. Detta givetvis utan att ta på sig utbildningsväsendets pedagogiska roll.

   

  Med anledning av det som framförts ovan yrkar vi på:

  att formuleringen ”Spegla Klippans språkliga mångfald inklusive minoritetsspråken genom medierna.” på sidan 6 ändras till Spegla svenska språket och minoritetsspråken i Klippan genom medierna.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg

   

   

   

  Reservation

  Kommunstyrelsen 2016-12-07

  Ärende 4. Biblioteksplan 2016-2019.

   

  Vi lämnade in 4 stycken ändringsyrkanden angående Biblioteksplanen.

   

  Yrkandena löd i sin korthet, utan de ursprungliga motiveringarna, enligt följande:

  1. att formuleringen ”Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika oberoende av ålder, kön, religion eller ras.” på sidan 2 i Biblioteksplanen ändras till: Alla som besöker biblioteket ska bemötas lika.
  2. att målet ”Att vara en resurs i arbetet med språkutveckling och mångspråkighet för personer med annat modersmål än svenska.” på sidan 6 ändras till Att vara en naturlig mötesplats där människor med annat modersmål än svenska, i samband med att de tar del av bibliotekets traditionella tjänster, ges möjlighet att kommunicera med personer som har svenska som modersmål.
  3. att den löpande texten under rubriken ”Bibliotekets verksamhet” på sidan 4 ändras så att det framgår att språkcafé och språkkurser har anordnats men ska upphöra då dessa är pedagogiska insatser snarare än bibliotekstjänster.
  4. att formuleringen ”Spegla Klippans språkliga mångfald inklusive minoritetsspråken genom medierna.” på sidan 6 ändras till Spegla svenska språket och minoritetsspråken i Klippan genom medierna.

   

  När det gäller det första ändringsyrkandet, angående ordet ”ras”, fick vi stöd från Klippanalliansen om att ett sådant ord inte skulle finnas med och om att det räcker bra med att vi ska behandla alla lika. Vi enades dock efter en stunds diskussion om att ändra ordet ”lika” till ”likvärdigt”, och hamnade därmed i ett gemensamt yrkande med följande lydelse: Alla som besöker biblioteket ska bemötas likvärdigt.

   

  Vårt yrkande möttes dock av ett annat ändringsyrkande från Socialdemokraterna, i vilket ordet ”ras” skulle ersättas med ”etnicitet”, men formuleringen i övrigt skulle vara densamma.

   

  Detta är problematiskt då många olika grupper av människor inte inkluderas i en sådan formulering, och därmed, om man nu ska tolka det skrivna bokstavligt, får behandlas annorlunda än andra. Faktum är att formuleringen inte ens tar hänsyn de olika diskrimineringsgrunderna, vilket måste anses anmärkningsvärt utifrån att kommunen nyligen antog en plan för att motverka alla former av diskriminering utifrån just dessa grunder.

   

  Efter votering visade det sig att vårt och Klippanalliansens gemensamma yrkande på omformulering inte bifölls, varför vi reserverar oss mot beslutet. Även om vi får vara glada att vårt yrkande åtminstone gav det positiva resultatet att ordet ras nu inte längre kommer att finnas med i Biblioteksplanen.

   

  När det gäller yrkandena 2-4 bifölls inte de heller, vilket vi därmed också reserverar oss emot. Bibliotek bör i första hand vara just bibliotek, inte pedagogiska institutioner för språkinlärning. Vidare bör det svenska språket (och minoritetsspråken) snarare än andra språk så långt som möjligt lyftas fram, för att ge nyanlända så mycket kontakt som möjligt med det språk de behöver lära sig för att komma in i samhället.

   

  Avslutningsvis bifölls planen som helhet utan någon av våra föreslagna ändringar, varför vi reserverar oss även mot det.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Therese Borg