Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 3

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • SD motsätter sig översättningar som motverkar gemenskap i samhället

  Av therese.borg den 6 april, 2017
  0

  Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

  Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt tredje avslagsyrkande, och sen följer ett separat inlägg som  beskriver vårt sista avslagsyrkande inom ärendet. Våra första två avslagsyrkanden i ärendet finner ni här och r.

  Avslagsyrkande 3.

  Angående Föreningsutveckling yrkade vi på att inga migrationsmedel skulle beviljas för synliggörande av föreningsverksamhet genom information på andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vår motivering till avslagsyrkandet:

  Det är självklart väldigt positivt om kommunen bidrar i arbetet med att på olika sätt synliggöra föreningarnas verksamhet, i syfte att attrahera människor som av varierande skäl idag står utanför föreningslivet. Föreningsmässor nämns som ett exempel och det är vi positiva till. Vi ser också att det finns många fler möjligheter att synliggöra föreningarnas verksamhet, t ex genom att lämna ut skriftlig information på platser där människor lätt nås av informationen. Förslagsvis på skolor, vårdcentraler, bibliotek och i kommunhusets kundtjänst, för att nämna några exempel.

   

  Dock motsätter vi oss att kommunen finansierar översättning av information om föreningsverksamhet till andra språk än svenska, de nationella minoritetsspråken undantaget.

   

  I Sverige är kunskap i det svenska språket oerhört viktigt i de flesta sammanhang. Svenska språket är nyckeln till att kunna ta del av information, kunna kommunicera med andra människor och skapa relationer, kunna argumentera för sin sak, och kunna komma in på arbetsmarknaden. Att ha god kunskap i svenska språket är vägen ut ur utanförskap och vägen in i gemenskap.

   

  Vi måste därför underlätta för alla som flyttat till Sverige från andra länder att lära sig det svenska språket. Det gör vi inte genom att översätta allt mer i allt fler sammanhang till andra språk än det svenska. Tvärtom är det kontraproduktivt med alla dessa översättningar. Dels för att de minskar kontakten med det svenska språket i vardagen och därmed försvårar inlärningen av svenska språket, dels för att de gör det mindre nödvändigt att lära sig svenska och därmed minskar motivationen att lära sig svenska språket. Vilket i förlängningen leder till eller befäster utanförskap.

   

  Reservation:

  Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

   

   

  För SD Klippan

  Therese Borg

  Christian Hendlertz

  Åsa Edvardsson

   

 • SD motsätter sig att kommunen ska ge stöd för verksamhet som inte är jämlik och inkluderande

  Av therese.borg den 6 april, 2017
  0

  Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

  Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt andra avslagsyrkande, och sen följer två separata inlägg som vart och ett beskriver våra övriga avslagsyrkanden inom ärendet. Vårt första avslagsyrkande i ärendet finner ni här.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Avslagsyrkande 2.

  Angående Föreningsutveckling yrkade vi på att inga migrationsmedel skulle beviljas för ”att ge föreningslivet ett stöd i att arbeta med att ta fram en värdegrund som harmonierar med allas lika värde, inkluderande förhållningssätt och som ligger i linje med det som kommunens bidragsregler kräver.”

   

  Vår motivering till avslagsyrkandet:

  I de fall föreningar har en värdegrund och/eller bedriver en verksamhet som inte harmoniserar med allas lika värde och ett inkluderande förhållningssätt och därmed inte uppfyller det som kommunens bidragsregler kräver, ska givetvis inga bidrag betalas ut till dem. Inte heller ska de få annat stöd som finansieras med offentliga medel.

   

  Uppfylls inte kraven för att få bidrag är det föreningarnas eget ansvar att jobba med att åtgärda det som brister. Kommunen ska inte ha ett föreningsfostrande ansvar, och ska givetvis inte betala för att kunna betala ut bidrag till fler föreningar vilket faktiskt är innebörden av detta förslag.

   

  Det självklara borde vara stopp för bidrag och stöd till föreningar som inte uppfyller kraven, tills dess att de tagit eget ansvar och genom eget arbete har åtgärdat det som brister.

   

  Reservation:

  Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

   

   

  För SD Klippan

  Therese Borg

  Christian Hendlertz

  Åsa Edvardsson

 • SD säger nej till kostnad för att lära nyanlända hur man uppför sig på baden

  Av therese.borg den 6 april, 2017
  0

  Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen behandlades ett ärende som rörde ett äskande från Kultur – och fritidsnämnden av medel från de s k migrationspengarna (pengar som kommunen fått från staten som stöd för mottagandet av asylsökande). Det handlade om äskanden för ett antal olika verksamheter, varav många är av sådant slag att vi ställt oss bakom dem både i Kultur – och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen då de generellt gynnar barn och unga samt människor i utanförskap, såväl de som är födda i Sverige som de som är nyanlända.

  Dock fanns det bland verksamheterna också sådant som vi motsatte oss att bevilja migrationspengar för. I detta inlägg beskriver vi vårt första avslagsyrkande, och sen följer tre separata inlägg som vart och ett beskriver våra övriga avslagsyrkanden inom ärendet.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Avslagsyrkande 1.

  Angående Integrationssommar yrkade vi på att inga migrationsmedel (75 000 kr) skulle beviljas för aktivitetsvärd på baden.

   

  Vår motivering till avslagsyrkandet:

  Hur man uppför sig på ett bad bör man som nyanländ med språkliga barriärer kunna få information om på andra sätt än genom en aktivitetsvärd på baden, t ex inom mottagningsenheten, skolan eller SFI. Dessutom finns ett personligt ansvar att i en ny situation försöka göra rätt, förslagsvis genom att först iaktta hur andra gör och sedan göra likadant själv. Så gör de flesta av oss när vi hamnar i situationer där vi är osäkra på hur vi förväntas uppföra oss, och givetvis har även nyanlända den förmågan. Det ska inte behöva kosta kommunen 75 000 kr att få nyanlända att uppföra sig korrekt på baden.

   

  Reservation:

  Vårt yrkande avslogs tyvärr av samtliga övriga partier, varför vi skriftligen reserverade oss mot beslutet.

   

   

   

  För SD Klippan

  Therese Borg

  Christian Hendlertz

  Åsa Edvardsson

   

 • SD motsätter sig kvotering och oroas över måluppfyllelse

  Av therese.borg den 6 april, 2017
  0

  Under gårdagens sammanträde med Kommunstyrelsen handlade ett ärende om att godkänna årsredovisningen för 2016. Vi godkände årsredovisningen, men påtalade följande i en protokollsanteckning:

   

   

  Det första är att vi ser med oro på att måluppfyllelsen inte är tillräckligt god gällande barn och unga inom barn – och utbildningsnämndens verksamheter. Resultaten i grundskolan behöver verkligen höjas, inte minst när det gäller något så oerhört viktigt och grundläggande som läskunnighet och taluppfattning efter åk 2, och det måste ske en förbättring gällande stöd i lärandet.

   

   

  Det andra är att måluppfyllelsen för Socialnämnden lämnar mycket övrigt att önska. Inte bara när det gäller ekonomin, utan även angående att lyckas med insatser som ska hjälpa kommunens invånare till ett bättre liv.

   

   

  Det tredje är att vi vänder oss emot att kommunen ska fortsätta verka för en personalsammansättning som speglar befolkningssammansättningen med avseende på utländsk härkomst och könsfördelning. Visst är det bra att jobba för ökad jämlikhet och mångfald, men tjänster ska tillsättas enbart utifrån kompetens, inte utifrån något annat.

   

  Försöker man få till en viss statistisk fördelning i personalsammansättningen så leder det nästan med automatik till positiv särbehandling (kvotering) på andra gruppers bekostnad, och det motsätter vi oss.

   

  Som vi också påpekat vid tidigare tillfällen består samhället av många fler grupperingar än kvinnor och män, inrikes och utrikes födda. Detta återspeglas dock inte i hur kommunen mäter måluppfyllelse avseende jämlikhet och mångfald.

   

   

  För Sverigedemokraterna Klippan

   Therese Borg

  Christian Hendlertz

  Åsa Edvardsson

 • Bli fritidspolitiker för SD Klippan!

  Av therese.borg den 4 april, 2017
  0

   

   

   

   

  Tycker du att barn och ungdomar ska få trygghet, bra omsorg och kvalitativ utbildning under sin uppväxt? 

  Klippan har sina fördelar. Men mycket kan bli bättre!

   

  Tycker du att äldre och funktionshindrade ska få bra omsorg, få känna sig trygga, och ha en meningsfull vardag? 

   

  Tycker du att landsbygden är värdefull för vår kommun och behöver värnas och utvecklas?

   

  Tycker du att demokratin behöver stärkas så att du som medborgare får bättre insyn och större möjlighet att påverka?

   

  Tycker du att det är dags att Sverige och Klippan tar emot färre asylsökande så att vi kan stärka välfärden för de som redan bor här?

   


   

  Sverigedemokraterna söker ständigt efter fler som vill engagera sig i politiken i Klippan. Kanske är det just DIG vi söker!

  Det enda som krävs är att du är medlem i partiet, delar våra värderingar och åsikter, och är redo att lägga några timmar i månaden på att bidra till ett bättre samhälle.

  Utbildning och handledning i det politiska arbetet får du genom oss i samband med interna möten. Meriterande är kunskap inom aktuellt sakpolitiskt område, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Men även god vilja och engagemang räcker långt!

   

  Vi söker personer till följande uppdrag:

  • Ersättare i Barn – och utbildningsnämnden.
  • Ersättare i Kultur – och fritidsnämnden.
  • Ledamot i Plan – och byggnämnden.
  • Representant i Miljöstyrgruppen.
  • Ersättare i Valnämnden.
  • Ersättare och ledamot i kommunens valberedning.
  • Ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige år 2018 – 2022.

   

  Lite information om vad de olika uppdragen innebär kan du få genom länkarna nedan, och du är givetvis också välkommen att kontakta oss för att ställa frågor. Mejla eller ring (nås lättast via mejl):

   

  För att bli medlem, fyll i medlemsansökan: https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/. Eller ansök om medlemskap via sms: Skicka ditt personnummer med 12 tecken, ex. 00000000-0000 till 0730-121 699.

  Frågor om medlemskap besvaras via medlem@sd.se.

   

  För att kandidera till något av uppdragen i nämnder/styrgrupp/beredning, skriv till valberedningen: niclas.nilsson@sd.se eller magnus.olsson@sd.se.

  För att kandidera i de allmänna valen 2018, läs allt du behöver veta här: https://sd.se/wp-content/uploads/2017/01/Kandidathandlingar2018.pdf

   

   


   

  Information Barn – och utbildningsnämnden:

  http://www.klippan.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/namnderochforvaltningar/barnochutbildningsnamnden.381.html

   

  Information Kultur – och fritidsnämnden:

  http://www.klippan.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/namnderochforvaltningar/kulturochfritidsnamnden.383.html

   

  Information Valnämnden:

  http://www.klippan.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/namnderochforvaltningar/valnamnden.391.html

   

  Information Kommunfullmäktige:

  http://www.klippan.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige.347.html

   

  Information Plan – och byggnämnden:

  http://www.klippan.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/namnderochforvaltningar/planochbyggnamnden.387.html

   


   

   

   

   

  Barnen är vår framtid och vi vill satsa mer på dem.

   

   

   

   

  Vi vill värna och utveckla landsbygden.

   

   

   

  Färingtofta skola lades ner mot vår vilja.