Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan | Sida 2

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • SD Klippan besökte informationsträff om förändringen av hjälpmedelsutbudet för äldre och funktionsnedsatta

  Av christian.hendlertz den 6 mars, 2018
  0

   

  Tisdagen 6/3 hade socialförvaltningen kallat till ett informationsmöte med anledning av ”hjälpmedelsfrågan” där kommunen beslutat att göra en förändring av hjälpmedelssortimentet för äldre och funktionsnedsatta. En fråga som den senaste tiden har varit en het följetong i såväl traditionell media som på sociala medier. Mötet hölls i träffpunkt Seniorens lokaler och var minst sagt välbesökt av förtvivlade och förbannade äldre invånare samt en mindre klick yngre personer som intresserat sig för frågan.

  Efter lite strul med tekniken (läs ljud/hörslinga) kunde mötet till slut inledas efter ett ingripande av en rådig PRO-ordförande som ordnade fram en ljudanläggning. Synpunkterna på socialnämndens beslut var många och en hel del av dessa var av både sund och grundad karaktär. En av de många synpunkter som verkligen etsade sig fast hos oss som var representerade från vårt parti var att förvaltningen/nämnden borde ha kallat till ett dialogmöte INNAN beslutet togs istället för att som nu kalla till ett informationsmöte EFTERÅT.

  Vi kan inget annat göra än att hålla med på den punkten om att just den ordningen hade varit att föredra. Vi har därför efter en snabb diskussion inom partigruppen kommit fram till att vi gärna ser att ärendet återigen tas upp på ett nämndssammanträde. Vi kan inte på något sätt garantera att utgången blir annorlunda men det kanske gör så att vi politiker kan sova bättre om natten med vetskap om att vi har tagit medborgarnas synpunkter i beaktande och att vi tänker över om det går att revidera förslaget till att bli bättre för alla brukare.
  Det är trots allt för medborgarnas väl som vi i grund och botten arbetar för och då måste de också få göra sin röst hörd vilket de så väl gjorde idag.

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Christian Hendlertz – Ledamot socialnämnden

  Jonas Luckmann – Ordförande

  Åsa Edvarsson – Gruppledare

   

 • Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun

  Av christian.hendlertz den 26 januari, 2018
  0

  Fullmäktigeledamot och gruppledare Åsa Edvardsson har lämnat in en motion om integrationsplikt för nyanlända. Ni kan läsa motionen i sin helhet här nedanför.

  En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället d.v.s. våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt, vilket innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i SFI, samhällsorientering, följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t.ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

  Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivitetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning från ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
  Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun.
  Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom t.ex. indraget bidrag.

  För Sverigedemokraterna Klippan
  Åsa Edvardsson (gruppledare)

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till årsmötet 4/2 2018

  Av christian.hendlertz den 8 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • SD Klippan satsar på skola, omsorg och kulturlots

  Av therese.borg den 14 juni, 2017
  0

  Vi har lämnat in vårt budgetförslag för Klippans kommun år 2018.

  Som alltid är det mycket som vi önskar att vi kan uppnå i Klippan, men som förutsättningarna inte tillåter  just nu. Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt i kommunen vilket bland annat märkts tydligt genom nedskärningar inom omsorgen och till viss del även inom skolan.

  Vi anser att när pengarna inte räcker till måste vi fokusera på kärnverksamheten: skola, omsorg, trygghet och medborgarnas möjlighet till delaktighet. Visst utrymme måste också lämnas åt satsningar som gör det lättare för människor att leva och verka i vår kommun, och då inte bara i den centrala tätorten utan också på landsbygden. Övrigt som står på vår önskelista får vänta tills ekonomin tillåter.

  I vårt budgetförslag för år 2018 ger vi Socialnämnden  5,0 miljoner kronor för satsningar inom omsorgen av äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vi vill för pengarna främst se satsningar på följande:

  – Trygghet, omsorg och en meningsfull vardag.

  – Mat av god kvalitet.

  – Goda förutsättningar för personal och anhörigvårdare.

  – Tillgång till lämpliga boendeformer.

   

  I vårt budgetförslag för år 2018 ger vi också Barn – och utbildningsnämnden 6,198 miljoner kronor för satsningar inom barnomsorg, förskola samt grundskola. Vi vill för pengarna främst se satsningar på följande:

  – Tidiga insatser, fullgott stöd samt individualiserad omsorg och undervisning.

  – Arbetsro  för kunskapsutveckling.

  – Låta lärarna vara lärare.

  – Hälsosamma och trivsamma lokaler samt närhet och småskalighet.

  – Förbättrad tillgång till barnomsorg.

   

  För att kunna omfördela extra pengar till ovan nämnda har vi ålagt samtliga nämnder samt Kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav på 1 %. Med väl organiserade verksamheter, med rätt kompetens på rätt plats i verksamheterna, och med långsiktiga planer samt god uppföljning, kan många kronor sparas. Det är detta vi menar med effektivisering. Inte personalnedskärningar som leder till kvalitetsförsämringar i verksamheterna och inte heller att personalen ska stressa för att hinna med.

  Genom våra förslag i budget för 2018 finns det också pengar att spara i Kommunstyrelsen och Kultur – och fritidsnämnden och vi har därför ålagt båda dessa med besparingskrav för att kunna omfördela ytterligare medel till ovan nämnda.

   

  Utöver våra satsningar inom Socialnämnden och Barn – och utbildningsnämnden föreslår vi dessutom något som från början varit ett förslag från vår riksdagsgrupp och som för kommunen är något helt nytt: en kulturlots.

  Kulturlotsen ska ha till uppgift att samla in, marknadsföra och samordna hur man inom förskola och skola, äldreomsorg, bibliotek, civilsamhälle och så vidare (här sätter bara kreativiteten gränser), kan använda kulturarvet i dess olika former för kunskapsförmedling, konstnärligt utövande, för att trygga och stärka relationen till vår historia samt ge grund för gemenskap mellan invandrare och majoritetssamhället, mellan lärare och elev, och mellan äldre och yngre. Kulturlotsen kan också ha en väldigt viktig roll för att tillgängliggöra kulturarvet både centralt och på landsbygden för Klippans besöksnäring.

  Vi vill inledningsvis implementera en kulturlots i projektform i två års tid med Kultur – och fritidsnämnden som ansvariga för projektet. Som finansiering tänker vi oss ett anslag om till att börja med 2 miljoner kronor som tas från migrationspengarna. När projekttiden närmar sig sitt slut vill vi se en utvärdering som underlag för beslut angående om kulturlots ska permanentas och därefter finansieras i driftbudget, eller om en avveckling är aktuell.

   

  För att läsa vårt budgetförslag i sin helhet, med alla de förslag och ställningstaganden som inte återges ovan, kan ni klicka på länken nedan.

  SD Klippan Budgetförslag 2018

 • Kommunstyrelse med många ställningstaganden och viss framgång

  Av therese.borg den 7 juni, 2017
  0

  Ikväll har Kommunstyrelsen i Klippan haft sammanträde. Det fanns en del väldigt viktiga ärenden på dagordningen, och några av dem visade sig vara lite mer komplicerade än de först framstod som.

  Gällande Framtidens skola i Klippan fattades enhälligt beslut som innebär att arbetet med att bygga en ny skola som ersättning till den befintliga Bofinkenskolan nu kan fortsätta som planerat.

  Det blev däremot en väldig röra i den del av samma ärende som rörde renovering och eventuell tillbyggnad av Vedby skola. På grund av många oklarheter och ärenden som gick in i varandra och som vi uppfattade det, att fatta beslut innan någon egentlig grund för beslut finns, yrkade vi först på återremiss gällande Vedby skola för att få ett mer konkret underlag att fatta beslut utifrån. Vi vill att det ska bli bra med Vedby skola och vill inte chansa och göra något som kanske bara skapar oreda och ger ett mindre bra resultat på sikt. Vårt yrkande på återremiss vann dock inte gehör, varför vi kände oss tvungna att yrka avslag istället. Utifrån hur förslagen till beslut var formulerade kändes det oansvarigt att bifalla på så osäker grund.

  Avslagsyrkandet, som framfördes även av KlippanAlliansen, vann inte gehör och därför reserverade vi oss muntligen mot beslutet.

  Vi vill poängtera att vi INTE motsätter oss en renovering och eventuell tillbyggnad att Vedby skola. Det är beslutat att skolan ska vara kvar och renoveras, och vi ser detta som mycket angeläget. Det är beslutsprocessen och underlaget för beslut som vi har invändningar emot, då antalet frågetecken är alldeles för många rörande tidsplan, tillbyggnad och mark att bygga på, i ett ärende som handlar om oerhört stora summor och berör väldigt många personer. Vi skulle ha önskat att man tagit ett ordentligt grepp om frågan och hade levererat ett mer konkret underlag för beslut istället för att fatta beslut utan ordentlig grund. Att skolan ska vara kvar och renoveras finns det inga tvivel om. Det är annat som är tvivelaktigt och som borde hanteras på bättre sätt.

  Även budget hanterades under kvällens sammanträde, men med anledning av att vi kommer att lämna in ett eget budgetförslag om några dagar valde vi att inte delta i beslut angående de övriga förslag som fanns att ta ställning till ikväll. Givetvis kommer vi att yrka avslag på dessa andra förslag i fullmäktige den 20 juni till förmån för bifall till vårt eget förslag, men utan eget förslag på bordet ikväll var det enda rimliga att inte delta i besluten.

  Beslut fattades ikväll också om antal ledamöter i fullmäktige efter valet 2018. I dagsläget är det 41 ledamöter i fullmäktige, men enligt lagen räcker det med 31. Vi menar att det finns flera fördelar med att minska antalet ledamöter och yrkade på en minskning till 31 ledamöter efter valet. Vårt yrkande vann dock inte gehör så vi reserverade oss skriftligen mot beslutet. Läs gärna reservationen nedan:

  Reservation – Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige till valet 2018. KS 2017-06-07

   

  I ett ärende som rörde att besluta om basår för indexuppräkning avseende avgifter/ersättningar inom socialförvaltningens verksamhetsområde valde vi att bifalla, men lämnade en protokollsanteckning då vi tidigare motsatt oss indexuppräkning och de ökade kostnader som det innebär för de allra mest utsatta i vår kommun. Beslutet om indexuppräkning och de höjda kostnaderna är fattat sedan tidigare, mot vår vilja, och även om vi ogillar det måste vi förhålla oss till hur det nu fungerar som en följd av tidigare fattat beslut.

  Vårt tidigare ställningstagande rörande detta kan ni läsa om via följande länk:

  Fel att besparingar drabbar de mest utsatta

   

  Den protokollsanteckning vi lämnade in ikväll kan ni läsa nedan:

  Protokollsanteckning – Ändring av basår vid indexuppräkning för avgifter och ersättningar avseende socialförvaltningens ansvarsområde. KS 2017-06-07

   

  Ytterligare ett ärende rörde försäljning av en centralt belägen och attraktiv tomt som kommunen äger och som det kommunla bostadsbolaget Treklövern har planer för. Förslaget var att sälja tomten till ett bostadsbolag som visat intresse, och även om vi ser positivt på att öka beståndet av hyresrätter i kommunen som ett komplement till det som det kommunala bostadsbolaget kan erbjuda så valde vi att tillsammans med KlippanAlliansen och Miljöpartiet yrka avslag på försäljning för att istället behålla tomten i kommunal ägo och ha störrre möjligheter att påverka vad den ska användas till. Vi välkomnar etablering av fler bostadsbolag i kommunen, men i just detta fall är läget på tomten av sådan karaktär att vi inte anser det lämpligt. Eftersom både vi, KlippanAlliansen och Miljöpartiet var eniga i denna fråga fick vi igenom vårt avslagsyrkande och tomten förblir i kommunal ägo vilket också möjliggör en bättre styrning av dess användning genom direktiv till Treklövern.

   

  Utöver detta hade vi förberett oss för yrkande och reservation i ett ärende som rörde mål för Klippans kommun 2018. Det visade sig under sittande möte att oklarheter fanns i handlingarna, att beslut bara skulle fattas om vissa delar av det som fanns med i handlingarna och att vissa mått plötsligt inte var relevanta att titta på eller ens ha med i handlingarna för att de i realiteten inte används för att mäta några befintliga mål utan bara mäts av intresse. Mycket rörigt alltihop. Så vi yrkade inte på något annat än bifall efter att vi fått veta att det skulle komma att ske en korrigering i handlingarna för att rätta till det felaktiga.

  Från början hade vi dock starka invändningar mot att mått på mångfald och jämlikhet skulle vara andel utlandsfödda personer och andel personer av det minst representerade könet i förvaltningen. Så framstod det i handlingarna men tydligen var så inte fallet.

  Det blev alltså inget reellt yrkande från oss, efter att allt det oklara hade retts ut. Vi kunde bifalla befintligt förslag. Men vi hade tänkt lämna in ett yrkande, som vi bjuder på för att ändå visa hur vi resonerar i dessa frågor. Möjligen finns ni därute som undrar var vi står i detta med mångfald och jämlikhet och då kan ni lika gärna få läsa det som vi hade förberett men sedan inte behövde använda. Läs nedan om ni är nyfikna.

  Yrkande – Gemensamma mål 2018. KS 2017-06-07

   

  För SD Klippan

  Therese Borg

  Åsa Edvardsson

  Ulrika Sommén