Kommunstyrelse med många ställningstaganden och viss framgång | Sverigedemokraterna i Klippan

Kommunstyrelse med många ställningstaganden och viss framgång

Ikväll har Kommunstyrelsen i Klippan haft sammanträde. Det fanns en del väldigt viktiga ärenden på dagordningen, och några av dem visade sig vara lite mer komplicerade än de först framstod som.

Gällande Framtidens skola i Klippan fattades enhälligt beslut som innebär att arbetet med att bygga en ny skola som ersättning till den befintliga Bofinkenskolan nu kan fortsätta som planerat.

Det blev däremot en väldig röra i den del av samma ärende som rörde renovering och eventuell tillbyggnad av Vedby skola. På grund av många oklarheter och ärenden som gick in i varandra och som vi uppfattade det, att fatta beslut innan någon egentlig grund för beslut finns, yrkade vi först på återremiss gällande Vedby skola för att få ett mer konkret underlag att fatta beslut utifrån. Vi vill att det ska bli bra med Vedby skola och vill inte chansa och göra något som kanske bara skapar oreda och ger ett mindre bra resultat på sikt. Vårt yrkande på återremiss vann dock inte gehör, varför vi kände oss tvungna att yrka avslag istället. Utifrån hur förslagen till beslut var formulerade kändes det oansvarigt att bifalla på så osäker grund.

Avslagsyrkandet, som framfördes även av KlippanAlliansen, vann inte gehör och därför reserverade vi oss muntligen mot beslutet.

Vi vill poängtera att vi INTE motsätter oss en renovering och eventuell tillbyggnad att Vedby skola. Det är beslutat att skolan ska vara kvar och renoveras, och vi ser detta som mycket angeläget. Det är beslutsprocessen och underlaget för beslut som vi har invändningar emot, då antalet frågetecken är alldeles för många rörande tidsplan, tillbyggnad och mark att bygga på, i ett ärende som handlar om oerhört stora summor och berör väldigt många personer. Vi skulle ha önskat att man tagit ett ordentligt grepp om frågan och hade levererat ett mer konkret underlag för beslut istället för att fatta beslut utan ordentlig grund. Att skolan ska vara kvar och renoveras finns det inga tvivel om. Det är annat som är tvivelaktigt och som borde hanteras på bättre sätt.

Även budget hanterades under kvällens sammanträde, men med anledning av att vi kommer att lämna in ett eget budgetförslag om några dagar valde vi att inte delta i beslut angående de övriga förslag som fanns att ta ställning till ikväll. Givetvis kommer vi att yrka avslag på dessa andra förslag i fullmäktige den 20 juni till förmån för bifall till vårt eget förslag, men utan eget förslag på bordet ikväll var det enda rimliga att inte delta i besluten.

Beslut fattades ikväll också om antal ledamöter i fullmäktige efter valet 2018. I dagsläget är det 41 ledamöter i fullmäktige, men enligt lagen räcker det med 31. Vi menar att det finns flera fördelar med att minska antalet ledamöter och yrkade på en minskning till 31 ledamöter efter valet. Vårt yrkande vann dock inte gehör så vi reserverade oss skriftligen mot beslutet. Läs gärna reservationen nedan:

Reservation – Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige till valet 2018. KS 2017-06-07

 

I ett ärende som rörde att besluta om basår för indexuppräkning avseende avgifter/ersättningar inom socialförvaltningens verksamhetsområde valde vi att bifalla, men lämnade en protokollsanteckning då vi tidigare motsatt oss indexuppräkning och de ökade kostnader som det innebär för de allra mest utsatta i vår kommun. Beslutet om indexuppräkning och de höjda kostnaderna är fattat sedan tidigare, mot vår vilja, och även om vi ogillar det måste vi förhålla oss till hur det nu fungerar som en följd av tidigare fattat beslut.

Vårt tidigare ställningstagande rörande detta kan ni läsa om via följande länk:

Fel att besparingar drabbar de mest utsatta

 

Den protokollsanteckning vi lämnade in ikväll kan ni läsa nedan:

Protokollsanteckning – Ändring av basår vid indexuppräkning för avgifter och ersättningar avseende socialförvaltningens ansvarsområde. KS 2017-06-07

 

Ytterligare ett ärende rörde försäljning av en centralt belägen och attraktiv tomt som kommunen äger och som det kommunla bostadsbolaget Treklövern har planer för. Förslaget var att sälja tomten till ett bostadsbolag som visat intresse, och även om vi ser positivt på att öka beståndet av hyresrätter i kommunen som ett komplement till det som det kommunala bostadsbolaget kan erbjuda så valde vi att tillsammans med KlippanAlliansen och Miljöpartiet yrka avslag på försäljning för att istället behålla tomten i kommunal ägo och ha störrre möjligheter att påverka vad den ska användas till. Vi välkomnar etablering av fler bostadsbolag i kommunen, men i just detta fall är läget på tomten av sådan karaktär att vi inte anser det lämpligt. Eftersom både vi, KlippanAlliansen och Miljöpartiet var eniga i denna fråga fick vi igenom vårt avslagsyrkande och tomten förblir i kommunal ägo vilket också möjliggör en bättre styrning av dess användning genom direktiv till Treklövern.

 

Utöver detta hade vi förberett oss för yrkande och reservation i ett ärende som rörde mål för Klippans kommun 2018. Det visade sig under sittande möte att oklarheter fanns i handlingarna, att beslut bara skulle fattas om vissa delar av det som fanns med i handlingarna och att vissa mått plötsligt inte var relevanta att titta på eller ens ha med i handlingarna för att de i realiteten inte används för att mäta några befintliga mål utan bara mäts av intresse. Mycket rörigt alltihop. Så vi yrkade inte på något annat än bifall efter att vi fått veta att det skulle komma att ske en korrigering i handlingarna för att rätta till det felaktiga.

Från början hade vi dock starka invändningar mot att mått på mångfald och jämlikhet skulle vara andel utlandsfödda personer och andel personer av det minst representerade könet i förvaltningen. Så framstod det i handlingarna men tydligen var så inte fallet.

Det blev alltså inget reellt yrkande från oss, efter att allt det oklara hade retts ut. Vi kunde bifalla befintligt förslag. Men vi hade tänkt lämna in ett yrkande, som vi bjuder på för att ändå visa hur vi resonerar i dessa frågor. Möjligen finns ni därute som undrar var vi står i detta med mångfald och jämlikhet och då kan ni lika gärna få läsa det som vi hade förberett men sedan inte behövde använda. Läs nedan om ni är nyfikna.

Yrkande – Gemensamma mål 2018. KS 2017-06-07

 

För SD Klippan

Therese Borg

Åsa Edvardsson

Ulrika Sommén