I första hand våra medborgare, i andra hand resten av världens befolkning. | Sverigedemokraterna i Klippan

I första hand våra medborgare, i andra hand resten av världens befolkning.

Såsom utlovades i interpellationsdebatten (tid 6:30 och ca 40 minuter framåt) under fullmäktiges senaste sammanträde skulle ett initiativärende lämnas in till kommunstyrelsen. Detta har nu gjorts. Texten blev relativt lång, men det finns tillfällen då det behövs många ord för att beskriva den situation vi befinner oss i. Läs löpande text nedan, eller som pdf-fil.

Initiativärende till kommunstyrelsen

 

 

Initiativärende till Kommunstyrelsen

 

I jämförelse med andra europeiska länder har Sverige sedan länge haft en extremt omfattande mottagning av asylsökande och anhöriginvandrare. Detta har gett konsekvenser på alla nivåer i vårt samhälle, både i mätbara sammanhang såsom ekonomiska och praktiska, och i påtagliga men inte så lätt mätbara sammanhang såsom sociala och kulturella.

 

Vårt land är från norr till söder drabbat av svåra gruppmotsättningar som ofta har en grund i sociokulturella eller religiösa aspekter. Främlingsfientlighet i den form som människor i allmänhet avser med det begreppet, nämligen svenskars fientlighet/misstänksamhet mot de som kommit hit från andra delar av världen, är en del av problematiken.

 

I precis lika stor, och som det verkar större, omfattning finns främlingsfientlighet som riktar sig mot svenskar från invandrargrupper, eller som riktar sig från invandrargrupp till invandrargrupp. Till detta hör fientlighet med religiösa förtecken, där olika former av hot och förtryck är ständigt närvarande i vardagen hos de som sökt skydd i Sverige undan religiös förföljelse men som här utsätts för samma sak som i sina hemländer när de försöker att leva som svenskar i ett sekulärt, jämlikt, jämställt och demokratiskt land.

 

Väldigt många människor i hela vårt avlånga land väljer fortfarande att blunda för denna problematik, och blundar därmed även för orsakerna till att problematiken uppstått. De står därmed också handfallna inför den verklighet de har omkring sig.

 

I Klippan ska vi inte göra om det misstaget, och snart upptäcka att vi lever i en kommun som ingen av oss känner igen. Där motsättningar och förtryck och hot och förföljelse och våld och hat och utanförskap är det som sätter sin prägel på vår kommun, istället för allt det fina som vi är och borde vara även i framtiden.

 

För att undvika att göra om det misstaget som andra gjort måste vi agera, och vi måste göra det nu. Vi måste lära av andras misstag. Vi måste se klart på vår situation, och ha modet att slå i bromsen innan det gått för långt.

 

I Klippan har Sveriges väldigt generösa migrationspolitik tidigare inte satt så stora och tydliga spår, i jämförelse med många andra och större städer. Medan de städer i Sverige som tagit emot flest migranter ganska snart har drabbats av i allra högsta grad akuta problem har Klippans problem mer haft karaktär av att komma smygande. De har gått från att handla om sekundära sviter av vad som skett på riksnivå och regional nivå och då främst i form av ekonomiska problem till att på senare tid bli primära, lokala, och i vardagen påtagliga problem.

 

Utöver att det uppstått nya ekonomiska problem har det också uppstått en hel del problem av social och kulturell karaktär samt av mer praktisk karaktär. Som exempel kan nämnas att anordna nivåanpassad utbildning i allmänhet, att erbjuda möjligheter till inlärning av svenska språket, att tillhandahålla enheter med personal med specialkompetens för att klara av mottagandet av nyanlända, att få tillgång till läkare vid behov på överbelastade vårdcentraler, att ha en överbelastad räddningstjänst p g a ideliga utlösta brandlarm, att flickor och unga kvinnor förföljs av hela grupper av män när de vistas ute i samhället, och så vidare.

 

Dessutom har det uppstått stora problem med att ordna bostäder till alla de som Klippan fått ansvar att ordna bostäder åt, som en följd av den nya bosättningslagen.

 

Det har inte funnits några lediga kommunala hyresrätter att tillgå i Klippan på väldigt länge, och de ganska få privata bostäder som funnits tillgängliga för uthyrning och som tidigare har utgjort en buffert har hyrts ut till Migrationsverket. Många är de personer som står i kö hos det kommunala bostadsbolaget Treklövern, i jakt på en lämplig bostad.

 

I våras, i samband med att det stod klart att Klippan behövde ordna boende till ett antal ensamkommande asylsökande och även blev anmodade att ta emot ett antal personer med uppehållstillstånd, dök det dock plötsligt upp en privat aktör som visade intresse för att bygga bostäder.

 

Snart var moduler på plats för att kunna husera ensamkommande i ett HVB-hem, och därefter beslutades om byggandet av 20 nya lägenheter genom samma privata aktör, med förhyrning av kommunen och andrahandsuthyrning till de boende, för att i första hand erbjuda bostäder till de nyanlända som bosättningslagen säger att Klippan ska ta emot. Allt detta mot vår vilja.

 

Inflyttning i de 20 nya lägenheterna verkar av allt att döma ske inom en mycket snar framtid, men enbart inflyttning för nyanlända för att uppfylla bosättningslagens krav. De som står i kö för bostad hos Treklövern får fortsätta köa, de erbjuds inte ett andrahandskontrakt till de nya lägenheterna om inte de nyanlända tackar nej och det i så fall blir lägenheter tomma.

 

Istället får de köande vänta på annan nybyggnation, som absolut inte står inflyttningsklar inom någon vecka eller månad utan som dröjer länge än.

 

Nästa år ska kommunen enligt bosättningslagen ta emot ännu fler nyanlända med uppehållstillstånd, ordna bostad åt dem utöver allt annat som kommer att behöva tillhandahållas.

 

En utmaning, väljer vissa att kalla detta för.

 

Det kan annars kallas för exakt vad det är. Ett problem av stora mått!

 

För att knyta ihop säcken. De ekonomiska problemen finns i Klippan. De praktiska problemen finns i Klippan. De sociokulturella och religiösa problemen finns i Klippan. Gruppmotsättningarna ligger i sin linda och pyr, men kommer snart att sluta pyra och slå ut i full brand. Till stor del p g a detta med bostäderna, som blivit det som gör att måttet är rågat och som är droppen som får bägaren att rinna över.

 

Det må så vara att vi är en liten kommun, men vi ska inte inbilla oss att våra problem blir proportionellt sett mindre än de är i de större städer som först fick se konsekvenserna av en alltför generös migrationspolitik.

 

Vi måste stå upp för alla våra medborgare i Klippan, oavsett om de är födda i Sverige eller har flyttat hit senare i livet, och sätta våra medborgares rättigheter först. Medborgare i Klippan jobbar, betalar skatt, bidrar ideellt, och är en del av vårt sociala kapital. De ÄR vår kommun. Och de SKA prioriteras när det gäller att få tal del av en fullgod (i nivå med vad man kan förvänta sig utifrån den skatt som betalas in) välfärd och möjlighet till ett lämpligt boende. När medborgarna har fått sina rättigheter tillgodosedda så kan vi se över vad vi kan göra för andra som alldeles nyligen fått uppehållstillstånd, för de resurser som vi har kvar i form av pengar, tid, kraft, utrymme, kompetens. Hur vi kan hjälpa så många som möjligt utan att för den skull slå undan benen på de som vi har i vår omedelbara närhet och som i åratal har bidragit till den gemensamma kassa som vi har att förfoga över.

 

Vi har i första hand ett ansvar för våra svenska medborgare, för att uppfylla deras medborgerliga rättigheter. Vi har i andra hand ett ansvar för resten av världens befolkning.

 

 

Med anledning av det som ovan angetts yrkar vi på att Kommunstyrelsen beslutar följande:

  1. att de 20 nya lägenheterna som förhyrs och av kommunen hyrs ut i andra hand, i möjligaste mån sett till inflyttningsdatum och datum för hantering av detta ärende, erbjuds i första hand till personer som står i kö hos Treklövern innan de erbjuds till några andra.

 

  1. att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och riksdagen om den problematik som bosättningslagen medför, och uppmanar till en förändring av lagstiftningen så att det kommunala självstyret som satts på undantag återigen blir rådande.

 

  1. att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och meddelar att Klippan inte har förutsättningar att på ett ansvarsfullt sätt ta emot de nyanlända som hänvisas till oss och därför säger ett omedelbart gällande nej till mottagande av de som bosättningslagen säger att vi ska ta emot.

 

  1. att kommunstyrelsen tillskriver regeringen och riksdagen om den problematik som Sveriges extremt generösa migrationspolitik medför på alla nivåer, och uppmanar till en stark åtstramning gällande beviljandet av uppehållstillstånd.

 

 

 

För Sverigedemokraterna Klippan

            Therese Borg