Fel att besparingar drabbar de mest utsatta | Sverigedemokraterna i Klippan

Fel att besparingar drabbar de mest utsatta

Under förra veckans sammanträde med kommunstyrelsen hanterades ett antal intressanta ärenden rörande vitt skilda områden. I flertalet ärenden hade vi inget att invända emot utan biföll förslagen till beslut. I två ärenden framförde vi dock yrkanden om avslag och ändring.

Det ena ärendet handlade om  avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen. Ett stort antal förslag fanns, och i många av fallen innebar förslagen kraftigt ökade kostnader för de som t ex är i behov av hjälp med sådant som matlagning, hushållsarbete och hälso – och sjukvård i hemmet.

Gällande ärendet om avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen lämnade vi dels in en protokollsanteckning rörande trygghetslarmen, som enligt vad som beslutades nu kommer att kosta 250 kr i månaden för alla (vilket för de allra flesta innebär en minskad kostnad) efter att tidigare ha kostat olika mycket för olika personer. (När det gäller trygghetslarm har vi tidigare lämnat in en motion om att dessa borde vara kostnadsfria. Ni kan läsa motionen genom att klicka HÄR.) Dessutom framförde vi ett antal avslags – och ändringsyrkanden inom samma ärende, gällande de förslag som vi anser slår allra hårdast mot de som är som mest utsatta. Inga av våra yrkanden vann gehör, så vi reserverade oss mot beslutet. Ni kan läsa reservationen samt protokollsanteckningen nedan, som pdf-filer eller som löpande text.

Protokollsanteckning – avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen . KS 2016-06-08

Reservation – avgifter och ersättningar inom Socialförvaltningen . KS 2016-06-08

 

Reservation

 

Kommunstyrelsen 2016-06-08

Ärende 10. Riktlinjer till tillämpningsanvisningar för avgifter/ersättningar inom Socialförvaltningen i Klippans kommun.

 

Vi menar att de personer som är berörda av de ändringar som beslutades om, är de som är mest utsatta och har svårast att klara av de kostnadsökningar som följer av besluten. Att Socialförvaltningen är i behov av åtgärder för att få ekonomin på rätt köl är vi fullt medvetna om, men det är inte rätt att låta åtgärderna slå mot de medborgare som behöver hjälp i sin vardag för att klara sig. De berörda personernas inkomster har endast höjts marginellt de sista åren, vilket innebär att kostnadsökningarna som nu följer inte alls står i proportion till inkomstökningarna.

 

Det måste finnas andra och bättre sätt att komma till rätta med förvaltningens ekonomi än att spara på de mest utsatta, och därför framförde vi ett antal yrkanden enligt nedan:

 

Avslagsyrkanden:

Vi yrkade avslag till följande delar av förslaget:

  • Höjning av priset på helkost, samt indexuppreglering av priset.
  • Höjning av priset för matdistribution, samt indexuppreglering av livsmedelsdelen av priset.
  • Likställande av sondmat med helkost med den prishöjning som det innebär, samt indexuppreglering av priset.
  • Ta ut egenkostnaden för kosttillägg med ca 55-65 kr per portion.
  • Indexuppreglering av timpriset för hemtjänstinsatser.

 

Ändringsyrkanden:

Vi yrkade på ändring gällande följande delar av förslaget:

  • Angående debiteringen för HSL-insatser yrkar vi på en debitering på 160 kr istället för en debitering på 250 kr
  • Angående att vårdnadshavare ska debiteras egenkostnader för barn under 18 år i samband med placering utanför det egna hemmet yrkar vi på att debitering ska ske om vårdnadshavaren har minst 150 000 kr i årsinkomst, istället för 100 000 kr.

 

Då våra yrkanden inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet.

 

För Sverigedemokraterna Klippan

          Therese Borg

         Ulrika Sommén

 

 

Protokollsanteckning

 

Kommunstyrelsen 2016-06-08

Ärende 10. Riktlinjer till tillämpningsanvisningar för avgifter/ersättningar inom Socialförvaltningen i Klippans kommun.

 

Vi är egentligen av åsikten att trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. Vi har tidigare föreslagit det och vi kommer att göra det igen. Dock ser vi det svåra i att just nu, när Socialförvaltningen slåss mot ett stort underskott, införa kostnadsfria larm. Vi väljer därför att i dagsläget bifalla att samtliga trygghetslarm ska kosta 250 kr/månad. För de allra flesta innebär det en minskad kostnad, vilket åtminstone är ett steg i rätt riktning.

 

För Sverigedemokraterna Klippan

          Therese Borg

         Ulrika Sommén

 

Ett annat ärende handlade om att införa en inköpspolicy för kommunens fordon och i förslaget ingick att successivt införa alkolås i alla kommunens bilar.

Vi anser att alkolås är väldigt bra, och ställer oss egentligen inte negativa till att införa sådana. Dock anser vi att kostnaden (cirka 4 miljoner kronor) för att införa alkolåsen är alltför hög i dagsläget. Särskilt med tanke på att de flesta bilar hör till Socialförvaltningen, vars ekonomi redan är ytterst ansträngd.

Vi ser gärna att kommunen på sikt inför alkolås i alla bilar, men menar att det måste vänta tills ekonomin tillåter det. Därför yrkade vi avslag på förslaget, och reserverade oss mot beslutet när vårt yrkande inte vann gehör.