Budgetförslag för Klippans kommun 2013 | Sverigedemokraterna i Klippan

Budgetförslag för Klippans kommun 2013

Vi har tagit del av majoritetens samt Socialdemokraternas budgetförslag och hittat både sådant som vi instämmer i och sådant som vi inte instämmer i. I vårt eget budgetförslag lyfter vi några av de inslag som vi ser positivt på och som stämmer väl överens med de prioriteringar som vi själva vill göra, och vi gör också vissa omfördelningar av ekonomiska resurser både mellan och inom nämnder och Kommunstyrelse.

Att det ekonomiska läget är ansträngt i kommunen är vi väl medvetna om. Dock anser vi att det genom en kombination av effektivisering av verksamheten, lokaleffektivisering, omfördelning av resurser mellan olika delar av verksamheten, samt satsning på utökning av vissa delar av verksamheten, går att komma till rätta med de mest akuta brister som idag finns i kommunen och detta utan att behöva höja kommunalskatten.

SD Klippan föreslår därför följande:

  • Kommunstyrelsens budgetram minskas med 0,9 miljoner kronor vilket finansieras genom ett effektiviseringskrav
  • Socialnämndens budgetram minskas med 1,0 miljoner kronor vilket finansieras genom ett effektiviseringskrav
  • Stödet till studieförbunden minskas med 0,5 miljoner kronor
  • 0,5 miljoner kronor avsätts för att införa intilligenta larm inom äldreomsorgen
  • 1,0 miljoner kronor avsätts för inrättande av ett ”Nattis”
  • 0,9 miljoner kronor avsätts för att finansiera fritids för personer med funktionsnedsättning, till och med en ålder av 15 år

Inom Barn- och Utbildningsnämnden frigörs ekonomiska resurser genom en lokalutredning med återföljande lokaleffektivisering inom i huvudsak gymnasieskolan, samt genom en effektivisering av hela verksamheten.

En omfördelning av ekonomiska resurser görs från gymnasieskolan med dess vikande elevunderlag till för- och grundskolan som har stora behov av ekonomiska resurser till pedagoger, renovering av lokaler, samt till förbättrat brandskydd.

Av mycket stor vikt är att det i förskola och grundskola finns resurser nog till förebyggande insatser när det gäller att få alla barn och ungdomar att nå kunskapsmålen samt när det gäller att hjälpa de individer som har en svår psykosocial livssituation.

 

Effektivisering Kommunstyrelsen +0,9 mkr

Effektivisering samt minskade kostnader för ekonomiskt bistånd Socialnämnden +1,0 mkr

Minskat stöd till studieförbunden +0,5 mkr

Införandet av intilligenta larm i äldreomsorgen -0,5 mkr

Inrättandet av Nattis -1,0 mkr

Fritids för funktionshindrade -0,9 mkr

SUMMA: + – 0

 

För Sverigedemokraterna

Matthias Rausbo, gruppledare

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.