Sverigedemokraterna i Klippan

DU KAN PÅVERKA!

Har du förslag på hur Klippan ska bli en bättre kommun att leva och verka i?

Händer det att du önskar att kommunens politiker hade fattat andra och bättre beslut?

Ta i så fall chansen att påverka som kommunpolitiker!

Sverigedemokraterna är kommunens tredje största parti sett till antal mandat i kommunfullmäktige, och har platser i nämnderna och i Kommunstyrelsen. Inför höstens val välkomnar vi nya aktiva SD-politiker. Vi räknar med att få ett bra valresultat och många ledamotsposter att besätta i både fullmäktige, nämnder samt kommunstyrelse. Därför behöver vi Dig och Dina insatser som hjälp i vår strävan att påverka de politiska besluten i rätt riktning.

Kontakta oss snarast för att anmäla ditt intresse att bli aktiv för oss, eller för få mer information om vad det innebär att vara SD-politiker. Mer information om våra åsikter och ställningstaganden finner du nedan samt i övriga inlägg här på hemsidan.

Telefonnummer till Therese Borg, ordförande: 0707-420140. Mailadress: klippan@sverigedemokraterna.se

 

Våra viktigaste prioriteringar:

Satsa på våra barn och ungdomar
Det behövs en mer individanpassad och varierad barnomsorg och skola som garanterar en bra start i livet för alla barn och ungdomar, oavsett deras skilda förutsättningar och behov.

 

Några av de saker som är nödvändiga är tidigare insatser, fler specialpedagoger, kuratorer och assistenter, samt ett förbättrat utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

 

Fortsatt nej till mottagande av asylsökande
Regeringen driver en extrem och oacceptabel invandringspolitik som påtvingas landets kommuner oavsett deras förutsättningar att kunna ta emot asylsökande.

 

I vår kommun är ekonomin mycket ansträngd och det finns inte utrymme för de utgifter som följer med mottagande av asylsökande. Därför menar vi att det är viktigt att på ett tydligt sätt markera för regeringen att vi inte accepterar den extrema invandringspolitik som vi idag påtvingas.

 

Även i fortsättningen kommer vi att säga nej till avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen angående mottagande av ensamkommande barn eller andra asylsökande.

 

Visa omtanke om de äldre
De som idag är på sin ålders höst har gett oss livet, gett oss kärlek och uppfostran, och gett oss välfärdssamhället. Att visa uppskattning för allt detta ska vara självklart.

 

Därför behövs insatser för att erbjuda alla äldre trygghet, god omsorg, en meningsfull vardag och sist men inte minst ett i alla avseenden värdigt bemötande. Exempelvis behövs ett attraktivt trygghetsboende, kostnadsfria trygghetslarm till de äldre som är i behov av sådana, samt insatser för att motverka isolering.

 

Värna en levande landsbygd
Klippan består till stor del av vacker landsbygd som borde värdesättas mer än idag och som borde ses som den tillväxtfaktor den skulle kunna vara. Om rätt satsningar görs på att underlätta för de som vill bo och arbeta utanför tätorten gynnas inte bara landsbygden utan kommunen som helhet.

 

Bland annat behövs insatser för att förbättra tillgången till kommunal service på landsbygden. Viktigt är också att underlätta för etablering och drift av företag på landsbygden, exempelvis genom att kommunen tillgodoser behovet av infrastruktur, i möjligaste mån prioriterar närproducerat vid upphandling, samt uppmuntrar till ökad naturturism.

 

Stärk demokratin
Vi lever i en tid då många tyvärr har tappat tron på demokratin och politiken som medel för att skapa det goda samhället. Detta är ett stort problem som måste tas på allvar. Medborgarna måste därför genom ett flertal insatser ges större insyn i och bättre möjligheter till påverkan av de politiska besluten. Viktigt är också att underlätta och uppmuntra politiskt engagemang.