Sverigedemokraterna i Klippan | Sverigedemokraterna i Klippan

Sverigedemokraterna Klippan

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Klippan

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jonas Luckmann

Ordförande, presskontakt styrelsen

Mail: jonas.luckmann@sd.se

 

 

Åsa Edvardsson

Gruppledare, presskontakt fullmäktigegruppen

Mail: asa.edvardsson@sd.se

 

 • SD Klippan i lokaltidningens första valenkät inför valet 2018

  Av christian.hendlertz den 18 mars, 2018
  0

  Häromveckan publicerade lokaltidningen sin första valenkät inför valet 2018. Se vad vi och de andra partierna tycker är den viktigaste valfrågan i just Klippan. Vårt svar blev kortat med en mening som lyder enligt följande. ”Vi vill att Klippan ska vara lagom stort för den befolkningen som valt att bo här.” Hur vi tänker och vad vi menar mer ingående med det kommer vi att utveckla närmare i kommande valmanifest.

 • SD Klippan besökte informationsträff om förändringen av hjälpmedelsutbudet för äldre och funktionsnedsatta

  Av christian.hendlertz den 6 mars, 2018
  0

   

  Tisdagen 6/3 hade socialförvaltningen kallat till ett informationsmöte med anledning av ”hjälpmedelsfrågan” där kommunen beslutat att göra en förändring av hjälpmedelssortimentet för äldre och funktionsnedsatta. En fråga som den senaste tiden har varit en het följetong i såväl traditionell media som på sociala medier. Mötet hölls i träffpunkt Seniorens lokaler och var minst sagt välbesökt av förtvivlade och förbannade äldre invånare samt en mindre klick yngre personer som intresserat sig för frågan.

  Efter lite strul med tekniken (läs ljud/hörslinga) kunde mötet till slut inledas efter ett ingripande av en rådig PRO-ordförande som ordnade fram en ljudanläggning. Synpunkterna på socialnämndens beslut var många och en hel del av dessa var av både sund och grundad karaktär. En av de många synpunkter som verkligen etsade sig fast hos oss som var representerade från vårt parti var att förvaltningen/nämnden borde ha kallat till ett dialogmöte INNAN beslutet togs istället för att som nu kalla till ett informationsmöte EFTERÅT.

  Vi kan inget annat göra än att hålla med på den punkten om att just den ordningen hade varit att föredra. Vi har därför efter en snabb diskussion inom partigruppen kommit fram till att vi gärna ser att ärendet återigen tas upp på ett nämndssammanträde. Vi kan inte på något sätt garantera att utgången blir annorlunda men det kanske gör så att vi politiker kan sova bättre om natten med vetskap om att vi har tagit medborgarnas synpunkter i beaktande och att vi tänker över om det går att revidera förslaget till att bli bättre för alla brukare.
  Det är trots allt för medborgarnas väl som vi i grund och botten arbetar för och då måste de också få göra sin röst hörd vilket de så väl gjorde idag.

  För Sverigedemokraterna Klippan

  Christian Hendlertz – Ledamot socialnämnden

  Jonas Luckmann – Ordförande

  Åsa Edvarsson – Gruppledare

   

 • Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun

  Av christian.hendlertz den 26 januari, 2018
  0

  Fullmäktigeledamot och gruppledare Åsa Edvardsson har lämnat in en motion om integrationsplikt för nyanlända. Ni kan läsa motionen i sin helhet här nedanför.

  En av våra stora utmaningar handlar om integrationen av nyanlända. Vi måste ställa tydligare krav på de som kommit till Sverige. Det är viktigt att lära sig svenska språket samt att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att anpassa sig efter det svenska samhället d.v.s. våra normer och värderingar. Därav tycker SD Klippan att det ska införas en integrationsplikt, vilket innebär att alla nyanlända aktivt ska delta i SFI, samhällsorientering, följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs för att komma ut på arbetsmarknaden. Följer man inte sin plan så ska det få konsekvenser som t.ex uteblivet bidrag. Det är viktigt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop.

  Precis som de som är arbetslösa har krav på sig att skicka in sin aktivitetsrapport. Missar de detta så får de varning 1: a gången och därefter avstängning x antal dagar beroende på hur många gånger de missat. Det hela kan sluta med avstängning från ett arbetsmarknadsprogram. Detta enligt: förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna Klippan:
  Att det införs integrationsplikt i Klippans kommun.
  Att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen såsom t.ex. indraget bidrag.

  För Sverigedemokraterna Klippan
  Åsa Edvardsson (gruppledare)

 • Lösenordsskyddad: Handlingar till årsmötet 4/2 2018

  Av christian.hendlertz den 8 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • SD Klippan satsar på skola, omsorg och kulturlots

  Av therese.borg den 14 juni, 2017
  0

  Vi har lämnat in vårt budgetförslag för Klippans kommun år 2018.

  Som alltid är det mycket som vi önskar att vi kan uppnå i Klippan, men som förutsättningarna inte tillåter  just nu. Det ekonomiska läget är fortfarande ansträngt i kommunen vilket bland annat märkts tydligt genom nedskärningar inom omsorgen och till viss del även inom skolan.

  Vi anser att när pengarna inte räcker till måste vi fokusera på kärnverksamheten: skola, omsorg, trygghet och medborgarnas möjlighet till delaktighet. Visst utrymme måste också lämnas åt satsningar som gör det lättare för människor att leva och verka i vår kommun, och då inte bara i den centrala tätorten utan också på landsbygden. Övrigt som står på vår önskelista får vänta tills ekonomin tillåter.

  I vårt budgetförslag för år 2018 ger vi Socialnämnden  5,0 miljoner kronor för satsningar inom omsorgen av äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Vi vill för pengarna främst se satsningar på följande:

  – Trygghet, omsorg och en meningsfull vardag.

  – Mat av god kvalitet.

  – Goda förutsättningar för personal och anhörigvårdare.

  – Tillgång till lämpliga boendeformer.

   

  I vårt budgetförslag för år 2018 ger vi också Barn – och utbildningsnämnden 6,198 miljoner kronor för satsningar inom barnomsorg, förskola samt grundskola. Vi vill för pengarna främst se satsningar på följande:

  – Tidiga insatser, fullgott stöd samt individualiserad omsorg och undervisning.

  – Arbetsro  för kunskapsutveckling.

  – Låta lärarna vara lärare.

  – Hälsosamma och trivsamma lokaler samt närhet och småskalighet.

  – Förbättrad tillgång till barnomsorg.

   

  För att kunna omfördela extra pengar till ovan nämnda har vi ålagt samtliga nämnder samt Kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav på 1 %. Med väl organiserade verksamheter, med rätt kompetens på rätt plats i verksamheterna, och med långsiktiga planer samt god uppföljning, kan många kronor sparas. Det är detta vi menar med effektivisering. Inte personalnedskärningar som leder till kvalitetsförsämringar i verksamheterna och inte heller att personalen ska stressa för att hinna med.

  Genom våra förslag i budget för 2018 finns det också pengar att spara i Kommunstyrelsen och Kultur – och fritidsnämnden och vi har därför ålagt båda dessa med besparingskrav för att kunna omfördela ytterligare medel till ovan nämnda.

   

  Utöver våra satsningar inom Socialnämnden och Barn – och utbildningsnämnden föreslår vi dessutom något som från början varit ett förslag från vår riksdagsgrupp och som för kommunen är något helt nytt: en kulturlots.

  Kulturlotsen ska ha till uppgift att samla in, marknadsföra och samordna hur man inom förskola och skola, äldreomsorg, bibliotek, civilsamhälle och så vidare (här sätter bara kreativiteten gränser), kan använda kulturarvet i dess olika former för kunskapsförmedling, konstnärligt utövande, för att trygga och stärka relationen till vår historia samt ge grund för gemenskap mellan invandrare och majoritetssamhället, mellan lärare och elev, och mellan äldre och yngre. Kulturlotsen kan också ha en väldigt viktig roll för att tillgängliggöra kulturarvet både centralt och på landsbygden för Klippans besöksnäring.

  Vi vill inledningsvis implementera en kulturlots i projektform i två års tid med Kultur – och fritidsnämnden som ansvariga för projektet. Som finansiering tänker vi oss ett anslag om till att börja med 2 miljoner kronor som tas från migrationspengarna. När projekttiden närmar sig sitt slut vill vi se en utvärdering som underlag för beslut angående om kulturlots ska permanentas och därefter finansieras i driftbudget, eller om en avveckling är aktuell.

   

  För att läsa vårt budgetförslag i sin helhet, med alla de förslag och ställningstaganden som inte återges ovan, kan ni klicka på länken nedan.

  SD Klippan Budgetförslag 2018